7. El teatre a l’aula

Dades del centre

Nom del centre: INS Els Alfacs
Adreça: Doctor Torné s/n
Codi postal: 43540
Localitat: Sant Carles de la Ràpita
Telèfon: 977 74 69 82
Adreça electrònica: iesalfacs@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Pràctica inclusiva i de codocència a partir d’un projecte de teatre

Àmbits d’actuació

Grup del PIM (Programa Intensiu de Millora)
ESO
Metodologia

Àrees/Matèries/Mòduls

Matèria de Llengua Catalana

Capacitats / Competències

Matemàtica, Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Social i ciutadana, Artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2014-2015

Punt de partida: Era necessari pensar quelcom que fos dinàmic i vivencial per treballar la inclusió dels alumnes de la USEE dintre de l’aula ordinària. Es va considerar interessant fer teatre amb un dels grups de 1r d’ESO en la matèria de Llengua Catalana. El teatre és una molt bona eina pedagògica i inclusiva que ens permetia treballar la part lingüística i social, fent un treball de cohesió grupal amb tot el grup-classe.
Dintre del grup d’alumnes que forma part del PIM (Pla Intensiu de Millora) predomina un perfil d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, de regulació del comportament, amb pobra memoria de treball, …, que requereixen de suports educatius més específics; alguns dels quals estan diagnosticats amb TDAH.

Objectius:

 • Desenvolupar algunes de les competències bàsiques i intel·ligències múltiples vinculades a llengua catalana (Cb lingüística d’expressió/comunicació oral, lectura expressiva, comprensió lectora i expressió escrita)
 • Promoure la competència personal (responsabilitat, autonomia, emocions, l’autoestima, l’afectivitat, creativitat,…) per tal de facilitar la cohesió de grup (relació interpersonal, empatia, assertivitat, acceptació, respecte,…)
 • Inclusió a l’aula de l’alumnat d’USEE

Desenvolupament de l’experiència: 

Inclusió escolar:
– Identitat de grup
Treballar en una nova metodologia a l’aula:
– Dos professors dins l’aula
– Treballar per petits projectes i racons
– Treballar en equips cooperatius
– Afavorir autonomia i la iniciativa personal en l’entorn d’aprenentatge ordinari
– Major coneixement compartit per part dels professors respecte l’alumnat
– Suport dins l’aula (no delegació en l’especialista)
Codocència a l’aula:
– Rols diferents, complementaris i alternatius
– Aprenem un altre rol
– Guanyem confiança i suport/Acceptem les diferències
– Planifiquem de manera col·laborativa: Busquem espais i moments per l’intercanvi i la coordinació
– Ens proporcionem suport en els encerts i dubtes
– Compartim la visió de l’alumne

Temporització: 1 curs escolar (1 sessió setmanal)

Recursos humans i materials: Grup PIM, professora de llengua catalana, tutora de la USEE
L’aula, ordinadors, atrezzo (objectes quotidians, vestuaris, bagul del teatre, teló, paper embalar i pintures)

Valoracions i conclusions: 

 • Enriquiment professional
 • Gran recurs:
  – Treball de grup cooperatiu
  – Creativitat en els murals i en els jocs dramàtics
  – Fomentar les relacions de tots amb tots
 • Alt grau d’acceptació per part del grup envers aquest projecte de teatre

Experiència molt positiva tant per a l’alumnat com per al professorat implicat.

Documentació complementària: 

 • Text teatral “Coffee Time”
 • Taula d’autoavaluació

Autoria de l’experiència

Coordinació: Sara Cid i Adriana Ferreres
Professorat implicat: Sara Cid i Adriana Ferreres