6. Quant creus que mesura aquest arbre?

Dades del centre

Nom del centre: Ins. Els Alfacs
Adreça: Avda. Doctor Tornè, s/n
Codi postal: 43540
Localitat: Sant Carles de la Ràpita
Telèfon: 977746982
Adreça electrònica: e3007221@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Es tracta de triar un arbre del pati i calcular la seva alçada utilitzant diferents tècniques (la del mirall i a partir de les ombres). L’alumnat ha d’aplicar en un context real continguts de proporcionalitat geomètrica i semblança de triangles.

Àmbits d’actuació

Curs: 2n ESO

Currículum:

Espai i forma: “Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre problemes”

Mesura: “Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de mesura”.

Àrees/Matèries/Mòduls

Matemàtiques

Capacitats / Competències

Aquesta activitat ens ajuda a treballar la Competència Matemàtica, l’Autonomia i Competència personal, Aprendre a aprendre i el Coneixement i interacció amb el món físic.

D’acord a com gestionem l’activitat també treballem la competència Comunicativa lingüística i audiovisual i el Tractament de la informació i competència digital

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2012-13

Punt de partida: L’activitat parteix d’una pregunta on l’alumne ha de conjecturar l’alçada d’un arbre del pati de l’institut. A continuació haurà de posar en pràctica els continguts més teòrics treballats a l’aula i mesurar d’una manera indirecta i de diferents maneres l’alçada de l’arbre.

Objectius:

  • Treballar la competència matemàtica i concretament les dimensions: Resolució de problemes, Raonament i prova, Connexions, Comunicació i representació.
  • Aplicar les eines matemàtiques adquirides per resoldre situacions problemàtiques.
  • Aplicar la proporcionalitat geomètrica i la semblança de triangles.

Desenvolupament de l’experiència: Per tenir una major riquesa competencial, els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de gestionar i plantejar l’activitat són:

  • Partir d’una pregunta que presenta un problema a resoldre (Quant creus que mesura aquest arbre?), l’objectiu de l’activitat serà donar resposta a la situació problemàtica plantejada.
  • S’han d’aplicar coneixements adquirits (proporcionalitat, semblança, mesures)
  • S’han de fer connexions, és a dir, relacionar coneixements dins la matemàtica (espai i forma amb mesura)
  • Implica la utilització d’instruments i materials diversos (cinta mètrica, calculadora…)
  • L’activitat es treballarà en petit grup (3 o 4 persones)
  • S’haurà d’elaborar un informe (document de text o presentació digital) explicant tot el procés seguit i els càlculs efectuats, el document s’haurà d’acompanyar de fotografies que ajudin a entendre el que han fet i s’hauran de relacionar amb els continguts més teòrics treballats a l’aula.
  • L’activitat s’acabarà amb una breu presentació oral del treball a la resta de grup classe.

Temporització: 1 hora de treball al pati, 1h de treball a l’aula per fer l’informe escrit i 1h per la presentació oral al grup classe.

Recursos humans i materials: Cinta mètrica, espill, calculadora, màquina fotogràfica i quadern de classe.

Valoracions i conclusions: Que una activitat sigui rica per desenvolupar les competències depèn de com es planteja l’activitat, és a dir, de les seves característiques, però també de com es gestiona a l’aula. Per valorar aquesta riquesa competencial pot servir d’ajuda el document sobre “Indicadors competencials” del CREAMAT

Documentació complementària: MUD: “Triangles i enginy per calcular distàncies”

http://www.edu365.cat/eso/matematiques/triangles/index.htm

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Departament de matemàtiques. INS Els Alfacs
Professorat implicat: Ximo Chust i Rosa Reverté