El Servei Educatiu

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. A cada zona educativa o comarca hi ha un Servei Educatiu, si bé això tambe depèn d’altres paràmetres com la demografia. En relació a les altres unitats del Departament d’Educació, els Serveis Educatius depenen directament de:

Dependència orgànica (CRP)
Departament d’Educació
Secretaria de Polítiques Educatives
Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius
Dependència orgànica (EAP)
Departament d’Educació
Direcció General de Currículum i Personalització
Sub-Direcció General d’Educació Inclusiva
Servei d’Atenció Educativa Inclusiva i Orientació

La gestió del Servei Educatiu es realitzada per una Comissió Tècnica, composada per les direccions del CRP i de l’EAP i per un membre de l’equip ELIC. La Comissió Tècnica està liderada per la figura del Coordinador/a del Servei Educatiu que, per normativa, ha de recaure en la persona que exerceix la direcció al CRP o a l’EAP.

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.
 • Treball en xarxa amb altres serveis educatius, programes,/projectes institucions i entitats.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Montsià, a més d’algunes poblacions de comarques veïnes que, per motius diversos (pertinença a una ZER o a una zona d’inspecció), s’integren al territori.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Les famílies i els alumnes, ja sigui directament o bé mitjançant el centre educatiu.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon 977 70 44 20 o enviant un correu electrònic a se-montsia@xtec.cat