20. Booktoubers

Dades del centre

Nom del centre: Escola Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730254
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Per tal de fomentar el gust per la lectura i treballar l’expressió oral, ens hem fixat en la iniciativa dels booktubers, que aconsegueixen amb les seues recomanacions a la xarxa encomanar els seus seguidors de les ganes de llegir i de compartir les impressions sobre les lectures que fan. A partir d’aquí va sorgir la idea d’imitar-los, i cada setmana un xiquet o xiqueta fa una recomanació del llibre que ha llegit, en fem una gravació de vídeo i ho publiquem al canal de youtube i a la pàgina web de l’escola.

Àmbits d’actuació

Centre/Entorn
Educació Primària
Currículum/Gestió i organització

Àrees/Matèries/Mòduls

Llengua catalana i castellana

Capacitats / Competències

1) Àmbit lingüístic: Dimensió: comunicació oral / Dimensió: comprensió lectora / Dimensió: literària
2) Àmbit digital: Dimensió: instruments i aplicacions / Dimensió: comunicació interpersonal i col·laboració / Dimensió: tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge
3) Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: Dimensió: presa de decisions / Dimensió: creació i realització del projecte
4) Àmbit d’aprendre a aprendre. Dimensió: Aprenentatge individual / Dimensió: actitud positiva vers l’aprenentatge
5) Àmbit artístic: Dimensió: Interpretació i producció

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2018-2019

Punt de partida: Seguint el Pla Lector del centre seguim els 30 minuts de lectura diaris. En cursos anteriors ja havíem treballat les recomanacions de les lectures dels alumnes mitjançant murals i fitxes.
Aquest any hem començat a treballar la ressenya bibliogràfica a nivell escrit i a partir d’aquesta ho han treballat a nivell oral fent de booktubers. Aprofitant una part de la sessió d’Expressió Oral, l’alumnat anaven practicant i assajant l’exposició.
Activitat que ha estat molt interessant per als alumnes i motivadora.

Objectius:

 Establir temps de rutina lectora diària dins i fora de l’horari escolar.
 Fomentar el gust per la lectura i promoure’n l’hàbit.
 Compartir i recomanar les lectures fetes a través de la xarxa.
 Utilitzar la lectura com a font d’informació i entreteniment.
 Millorar l’expressió oral.

Desenvolupament de l’experiència: 

Els/les alumnes escullen un llibre de la biblioteca d’aula, de la del poble, o bé de casa.
Després de llegir-lo elaboren un guió a partir de la fitxa bibliogràfica.
Des de la pròpia autonomia de l’alumne/a, se’ls recomana que cal contemplar els següents apartats:
– Breu presentació personal
– Introducció del llibre que presenten
– Desenvolupar les idees del llibre que volen compartir
– Conclusió
– Acomiadament
Un cop preparat el guió, els/les alumnes  assagen oralment l’exposició amb el suport de la família .
Quan els/les alumnes es troben preparats/des, s’exposa davant dels seus companys/es durant la sessió d’expressió oral i el mestre en fa la gravació.
Posteriorment es penja al canal youtube de l’escola, i s’enllaça també al bloc de 4t de la pàgina web, on es podrà compartir amb la resta de companys i famílies.
article “Els booktubers de 4t”

Temporització: 1 sessió setmanal durant tot el curs escolar

Recursos humans i materials: Tutora, alumnat, llibres de lectura recomanat per la biblioteca municipal, llibres de la biblioteca d’aula

Valoracions i conclusions: Positiva, els alumnes s’han mostrat motivats

Autoria de l’experiència

Coordinació: Vicky Moreno
Professorat implicat: Tutores de 4t: M. Carmen Martínez, Trini Fibla, Vicky Moreno