29. Paraules que pugen al cel

Dades del centre

Nom del centre: Escola Teresa Subirats i Mestre
Adreça: C/ Afores, s/n
Codi postal: 43514
Localitat: Mas de Barberans
Telèfon: 977719199
Adreça electrònica: e3001395@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Des de fa tres anys, a la localitat del Mas de Barberans es realitza un aplec poètic titulat “Escales que pugen al cel”. Aquest curs escolar 2016/17, l’organitzador de l’aplec Josep Lleixà Fernández va proposar a l’escola de participar-hi. Així que aprofitant la participació a l’aplec poètic vam creure convenient seguir treballant la poesia durant tot el curs amb tot l’alumnat de l’escola.

Àmbits d’actuació

Tot el centre escolar i la població del Mas de Barberans.
Tot l’alumnat, Educació Infantil i Primària.
Currículum/Gestió i organització.

Àrees/Matèries/Mòduls

Educació infantil : Comunicació i llenguatges
Educació primària : Llengua catalana i literatura

Capacitats / Competències

Dimensió comunicació oral
Competència 1: Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
Dimensió comprensió lectora
Competència 4: Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.
Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habitual.
Dimensió expressió escrita
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
Dimensió literària
Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal.
Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
Dimensió plurilingüe i intercultural
Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.
Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2016/17

Punt de partida: Si bé és cert que en cursos escolars anteriors s’ha fet un treball per fomentar l’hàbit i el gust per la lectura a través del projecte “padrins de lectura”, mai la poesia havia ocupat un lloc en la lectura dels padrins. Així que, si bé hi ha un recorregut de treball lector, no s’havia dut a terme un treball de poesia com aquest curs escolar

Objectius:

– Transmetre el gust per la poesia a tot l’alumnat de l’escola.
– Participar de manera activa a l’aplec poètic que des de fa tres anys es realitza al poble.
– Reforçar la competència comunicativa oral i escrita, entesa com un pilar bàsic dels aprenentatges.
– Donar visibilitat a l’aplec poètic “Escales que pugen al cel” que cada any es realitza al poble del Mas de Barberans

Desenvolupament de l’experiència:

Hem de distingir tres moments durant el curs que ens han apropat al món poètic, tot i que la participació a l’aplec poètic ha estat el motor de treball durant tot el curs escolar.
D’aquesta manera podem diferenciar les tres activitats realitzades:
1. Participació a l’aplec poètic. Com ja s’ha dit al resum de la pràctica, l’organitzador de la trobada Josep Lleixà va proposar a l’escola de participar-hi. L’aplec va ser el divendres 7 d’octubre de 2016, i hi van participar tot l’alumnat de l’escola, tant els d’educació infantil com els de primària. Abans però, el senyor Josep Lleixà va realitzar una sessió a l’escola on va explicar el motiu de la participació a l’aplec i va animar a tot l’alumnat a sentir-se part de l’aplec. A més a més, va explicar algunes estratègies a l’hora de recitar una poesia que es van poder posar en pràctica a l’aula, tot recitant les poesies davant del públic escolar.
Aquesta activitat va permetre a tot l’alumnat fer un assaig previ a l’aplec poètic.
Finalment, remarcar que les poesies que es van recitar eren en català i romanès, ja que la nostra escola la integren moltes famílies romaneses.
2. Recital de poesia nadalenc. L’aplec poètic ens va servir de motor d’inici per continuar amb el recital de poesies. Així l’alumnat es va anar preparant diverses poesies per recitar-les durant l’activitat de Nadal, una activitat que any rere any es ve celebrant a l’escola. La preparació d’aquest recital de poesia va servir per treballar a l’aula aspectes del llenguatge (comparació, possibilitats d’expressió, creativitat, etc.) així com la memorització i la declamació.
3. Concurs de poesia de Sant Jordi. Aprofitant l’embranzida del recital de poesia, vam creure convenient convocar un concurs de poesia. Es van elaborar unes bases de participació i tots aquells xiquets/tes que volien participar al concurs havien d’escriure una poesia sobre la temàtica de Sant Jordi. Cal dir que gairebé tot l’alumnat de l’escola hi va participar, així que l’any vinent tornarem a repetir el concurs.
Les bases del concurs es van penjar al bloc de l’escola i les poesies elaborades es troben al final del document.
http://blocs.xtec.cat/masdebarberans/2017/03/12/concursde-poesia-sant-jordi-2017/
De tot el treball realitzat cal destacar el treball sobre la competència comunicativa i lingüística amb els següents continguts clau:
– El gust per la lectura: la poesia
– Lectura en veu alta (declamació; modelatge)
– Hàbit lector / hàbit d’escriure
– Comprensió oral
– Lèxic; el component semàntic de la llengua (comparacions, derivacions, sentit figurat…)
– Presentació formal: estructura del text poètic
– L’element artístic de la poesia: creativitat

Temporització: Tot el curs escolar.

Recursos humans i materials: Tot els tutors de l’escola.

Valoracions i conclusions: L’acollida per part de l’alumnat a participar en l’aplec poètic va ser molt entusiasta, i es va valorar la possibilitat de participar-hi tots els cursos, sempre que l’aplec coincideixi amb el curs escolar. Per exemple, aquest proper curs escolar 2017/18 no hi podrem participar perquè la cita poètica és al mes d’agost.
Per al projecte “padrins de lectura”, introduir lectures de poesia, ja sigui amb rodolins i endevinalles per als més petits o amb poesies d’autors reconeguts.
També el proper curs, realitzar el 2n. Concurs de poesia “Sant Jordi 2018”.

Documentació complementària: Difusió a la pàgina web de l’escola
http://blocs.xtec.cat/masdebarberans/2016/09/28/preparantlesdeveniment-les-escales-que-pugen-al-cel/

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Santi Martí Herrero
Professorat implicat: Mireia Homedes i Joan Carles Blanch