Coeducació

Des del curs 2019-2020, el Departament d’Educació està desplegant el Programa COEDUCA’T, per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual. El web de referència d’XTEC és el següent: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses, per poder prevenir, així, la violència masclista.

Segons les instruccions d’inici de curs de Primària i Secundària (per al curs 2020-2021):

Des del curs passat el Departament d’Educació ha iniciat el programa “Coeduca’t” per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual. Aquest programa va acompanyat d’una formació adreçada als centres educatius perquè puguin reflexionar i incorporar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual al projecte educatiu del centre, a la programació didàctica de totes les etapes i a les unitats didàctiques o projectes dels diferents àmbits, de manera explícita i visible.

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual perquè contribueixi al desenvolupament integral dels infants i joves, i a la millora de la societat, en què no tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i pugui prevenir la violència masclista.

Des dels centres educatius cal impulsar una educació afectivosexual com a eina contra la violència masclista per afavorir el ple desenvolupament de la personalitat; un coneixement sobre el propi cos i les pròpies emocions; una cultura sobre l’afecte, les relacions i la salut sexual preventiva, i una acceptació sobre la sexualitat pròpia i de totes les persones.

D’altra banda, cal reflectir la igualtat de gènere i la coeducació amb l’ús d’un llenguatge inclusiu, en tota la documentació, així com en els materials i recursos didàctics, en els espais d’aprenentatge i en les activitats del centre.

El SE Montsià disposa de diversos materials en préstec per a poder treballar aquesta temàtica

Centres del Montsià que han realitzat (o estan realitzant) la formació d’equips

  • INS Ramon Berenguer IV, d’Amposta (Curs 19-20)
  • COL Sagrat Cor, d’Amposta (Curs 19-20)
  • ESC Consol Ferré, d’Amposta (Curs 19-20)
  • ESC Carles III, de Sant Carles de la Ràpita (Curs 19-20)
  • IE Agustí Barberà, d’Amposta (Curs 20-21)
  • INS Els Alfacs, de Sant Carles de la Ràpita (Curs 20-21)

La formació es realitza en qualitat d’equips de centre. Les persones que la realitzen n´han de fer traspàs a la resta de claustre. Una vegada realitzada la formació, el centre haurà d’incorporar la coeducació bé sigui a través del Projecte de Convivència, mitjançant les programacions de les diferents matèries, o amb la realització d’accions específiques de centre, tot i procurant que tinguin caràcter transversal.

Marc normatiu (instruccions d’inici de curs 2020-2021)

  • Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes; article 21 (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015)
  • Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; article 12 (DOGC núm. 6730, de 17.10.2014)
  • Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; article 12 (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008)

Informació relacionada