Bones pràctiques

El Departament d’Ensenyament impulsa la selecció i difusió de les bones pràctiques educatives, mitjançant un procés de recollida sistemàtica de les propostes que realitzen els centres i el professorat.

Les innovacions que presenten les bones pràctiques tant poden ser referides al currículum (competències bàsiques), com a gestió d’aula, organització de centre o relació amb l’entorn.

Els centres educatius adreçaran la seva proposta de bona pràctica als Serveis Educatius de Zona (SEZ) que, a més, informaran, assessoraran, donaran suport, coordinaran el procés i trametran les fitxes seleccionades a la unitat corresponent del Departament d’Ensenyament. Per tant, si teniu coneixement d’alguna bona pràctica educativa, podeu fer-nos-la saber, per tal que puguem descriure-la i recollir-la.

A la columna lateral esquerra es pot consultar el recull que anem elaborant.

———–

Segons el “Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona” (2008), es consideren bones pràctiques docents les intervencions docents que faciliten el desenvolupament d’activitats d’ensenyament-aprenentatge eficients i que esdevenen referents exemplificadors per cercar-ne la transferència a altres contextos. Es tracta d’intervencions contextualitzades en un centre i grup d’alumnes que obeeixen a una seqüència formativa planificada, que es desenvolupen amb la metodologia, les activitats (rellevants, motivadores i afavoridores d’habilitats cognitives d’ordre superior) i els recursos (variats i creatius) més adequats, i que generen aprenentatges significatius en un col·lectiu representatiu d’estudiants. A la vegada, es tracta de propostes que disposen d’un sistema d’avaluació que permet reflexionar sobre el disseny i els resultats i reorientar-les per aconseguir la millora continuada.