18. Arts & Craft

Dades del centre

Nom del centre: Escola Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977 73 02 54
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

El projecte es basa en la impartició de l’àrea d’educació visual i plàstica en llengua anglesa a l’educació primària, a través d’una metodologia AICLE, per tal de reforçar la llengua oral.
La finalitat d’aquesta experiència és contribuir perquè el nostre alumnat adquireixi les habilitats de conversa suficients, en acabar l’etapa de primària, que els permetran comunicar-se i fer-se entendre amb altres xiquets i xiquetes en llengua anglesa.

Àmbits d’actuació

Etapa: primària (Cicle Inicial, Mitjà i Superior)
Educació Primària
Currículum/Gestió i organització

Àrees/Matèries/Mòduls

Educació artística : visual i plàstica

Capacitats / Competències

Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Social i ciutadana, Artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2015-2016

Punt de partida: Proposta del projecte de direcció, per tal d’impulsar i millorar la competència lingüística de l’alumnat, en acabar l’etapa primària

Objectius:

L’objectiu principal del projecte és el d’aconseguir parlants plurilingües competents.
Els objectius que proposa el centre amb aquest projecte són:
 Comprendre ordres i instruccions senzilles en llengua anglesa.
 Adquirir el vocabulari bàsic que s’utilitza a l’aula.
 Augmentar el contacte amb la llengua anglesa i la seva cultura.
 Aprofundir en una altra realitat sociolingüística diferent.
 Conèixer i produir el lèxic a través d’un treball artístic.
 Aconseguir la des-inhibició de l’alumnat a l’hora de l’expressió oral.
 Potenciar les competències orals, tant receptives com productives dels alumnes.
 Estimular la imaginació i la creativitat.
 Desenvolupar l’interès de l’alumnat per aprendre la llengua anglesa.
 Utilitzar el lèxic fonamental per a l’elaboració de produccions orals.
 Manifestar curiositat i motivació per l’aprenentatge de llengües estrangeres.
 Interpretar i produir missatges orals amb el suport d’estratègies senzilles.
 Comprensió i expressió del llenguatge no verbal.
 Cooperar i comportar-se de forma respectuosa en la realització de les activitats individuals i col·lectives.
 Valorar i respectar les diferències culturals i lingüístiques.
 Aplicar els recursos bàsics que ofereix el llenguatge visual i plàstic: línia, superfície, color, textura, volum i espai.
 Apreciar el patrimoni artístic de diversos països.
 Manifestar hàbits d’observació, atenció i pulcritud, com també respecte envers les obres pròpies i les de les altres persones.

Desenvolupament de l’experiència: Les actuacions a dur a terme durant el curs escolars són:
 Treball a l’aula a través d’una metodologia AICLE.
 Potenciar i consolidar l’ús de l’anglès a l’aula a l’etapa primària.

Temporització: Aquest projecte s’implantà al curs 2013-2014 als tres grups de cinquè i sisè i s’ha anat ampliant als altres cicles de manera
progressiva:
Curs 2013-2014 Cicle Superior.
Curs 2014-2015 Cicle Mitjà i Superior.
Curs 2015-2016 Etapa Primària (Cicles Inicial, Mitjà i Superior)

Recursos humans i materials: El centre disposa de tres mestres formats amb la metodologia AICLE, dues de les quals ocupen una plaça estructural amb perfil lingüístic, cosa que permet portar endavant el projecte i poder abarcar tota l’etapa primària.

Valoracions i conclusions: 

Punts forts:
 Bona recepció i resposta per part de l’alumnat.
 Ambient d’aprenentatge relaxat.
 Assoliment dels objectius proposats en el projecte.
Punts febles:
 Poc material propi de l’àrea d’educació visual i plàstica: llibres de consulta, pòsters, material, mobiliari,…
 Manca d’adequació d’una aula per impartir l’assignatura.

Documentació complementària: Veure a la pàgina següent «Activitats transversals més destacades»

Autoria de l’experiència

Coordinació: Lorena Jovani Sancho
Professorat implicat: Lorena Jovani Sancho
Anna Mireia Casabó Sancho
Maria Victòria Moreno Sancho