22. Itinerari formatiu: Parlar per escriure

Dades del centre

Nom del centre: Escola Lligallo de Gànguil
Adreça: Avda. conseller Navarro, 16
Codi postal: 43894
Localitat: Lligallo del Gànguil – Camarles
Telèfon: 977470484
Adreça electrònica: e3004116@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

El professorat de l’escola de Lligallo del Gànguil ha estat sempre immersos en l’actualització professional a través de la formació en centre. Enguany, s’han decidit a iniciar el nou model de formació interna de centre (FIC), tot seguint un itinerari dirigit des del Dep. d’Ensenyament, concretament ‘Parlar per escriure’, per iniciar una línia de treball intern que s’inclou dins de la competència lingüística comunicativa.

Àmbits d’actuació

Tot el professorat del centre, incloent-hi també diversos professionals de la ZER Mestral, de la qual el centre forma part Educació infantil i primària
Marc de treball: Formació Interna de Centre (FIC). Itinerari guiat, competència lingüística comunicativa

Àrees/Matèries/Mòduls

Àrea de Llengua

Capacitats / Competències

(1) Actualització de coneixements professionals: Comunicativa lingüística.
(2) Tractament de la informació i competència digital, com a competència instrumental professional

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2012-2013

Punt de partida: A més el pla lector de centre, entès com un pretext per estructurar i planificar la competència comunicativa, es vol planificar el treball oral que ens ha d e conduir a l’expressió escrita.

Objectius:

– Exercitar la conversa com apunt previ a l’escriptura.
– Planificar què, quan i com escriure.
– Organitzar dins l’horari les activitats orals prèvies a les escrites.
– Cohesionar l’equip docent i donar-los  pautes per flexibilitzar els canvis entre els cicles i/o nivells educatius
– Planificar la transferència a l’aula per al curs vinent

Desenvolupament de l’experiència: Essent que és el primer curs en què s’ha donat a conèixer la FIC, i que no s’ha iniciat fins a aquest segon trimestre de curs, s’han documentat únicament dos sessions presencials a nivell del treball del curs concret. Prèviament, s’ha realitzat tot aquell procés previ de detectar i identificar les necessitats formatives, escollir el punt de partida, i decidir els objectius a assolir al final de la formació. S’ha creat el grup impulsor de la FIC en què hi està un membre de l’equip directiu i dos mestres, s’han fet diverses reunions amb la referent del CRP per clarificar totes aquelles qüestions de caràcter administratiu i/o metodològic que es requereixen per validar-la oficialment. Una altra fase del treball previ al desenvolupament dels continguts teòrics ha estat dissenyar l’estructura o plataforma telemàtica per establir una comunicació fluida entre tots/es els/les participants ( creació de Wiikispace). Un pas previ que facilita en gran manera totes les tasques posteriors pel que fa a documentació elaborada, documents de consulta, actes, conclusions del equips de treball, … i que, posteriorment, configuraran la carpeta de formació. En aquest sentit, el professorat treballarà també el tractament de la informació com a instrument eficaç de comunicació compartida entre el grup.

Temporització: S’han planificat 8 sessions presencials de treball en gran grup, de les quals se n’han realitzat únicament les dos primeres. Posteriorment hi haurà el treball intern bàsicament individual o bé en petit grup, que aportarà la vessant experimental a l’aula, la de compartir les diferents experiències, i la d’extreure’n les conclusions.
Finalment es decidirà la concreció de la competència en el currículum integrat del centre per al curs vinent (PGA)

Recursos humans i materials: 

Recursos humans: Equip impulsor de la FIC. Profesional de suport del CRP BE: Carme Valldepérez. Inspecció del centre.

Recursos materials: Documents estàndards pautats sessió a sessió, amb el progrés del treball teòric i l’experimentació a l’aula; i el posterior retorn al grup a través de la pràctica reflexiva.

Valoracions i conclusions: Existeix la motivació inicial de treure partit a tot allò que aporta no només coneixement sinó sobretot el progrés de tot l’equip docent en conjunt. Pel moment, s’estan salvant totes les dificultats que van sorgint. Importantíssim la implicació de tot el professorat que es podria ‘un centre que aprèn’ qualificar com ‘un centre que aprèn’, a través del sabers i coneixements compartits. Per a arribar a les conclusions caldrà esperar a finalitzar l’activitat FIC i veure si s’han assolit la majoria dels objectius, i com es dóna continuïtat tot pensant en la transferència a l’aula.

Documentació complementària: Documentació complementària i de consulta online a la xarxa informàtica (pàg. Web), referenciada a través de la formació. Informació rebuda per part del Centre de Recursos del Baix Ebre.

Autoria de l’experiència

Coordinació: Equip impulsor de la formació: format per tres mestres del Centre.
Professorat implicat: 12 participants: 8 mestres de l’ESC Lligallo, 2 de l’ESC Divina Pastora de Vinallop, més 2 mestres itinerants de la ZER Mestral. La pretensió era d’incloure-hi tot el professorat de la ZER Mestral, però això no va ser possible per diversos motius.
L’ESC Lligallo, que és la qui ho encapçala, compta amb tot el seu claustre en l’activitat.

Estat actual i perspectives de futur: Enguany s’ha iniciat aquesta experiència formativa des de la novetat i sense saber del cert què donarà de si. En el moment actual, se sent ja la satisfacció del progrés davant les dificultats pel canvi de concepció metodològica, i l’estructuració de la xarxa comunicativa entre els integrants. La previsió és poder assolir les fites marcades, tant a nivell teòric com pràctic i seguir en la consolidació de la línia de centre escollida. I seguir apostant per la FIC en edicions futures.