Avaluació Diagnòstica (C.I. de Primària)

El Departament d’Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d’educació primària.
Els objectius d’aquesta avaluació són:

 • Aportar informació als docents, als centres i al sistema educatiu sobre el nivell dels alumnes en el procés d’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar el cicle inicial de l’educació primària.
 • Promoure una metodologia de treball competencial transferible a les aules a partir de l’avaluació de processos i productes.
 • Donar eines als centres perquè en l’exercici de la seva autonomia pedagògica puguin analitzar, valorar i reorientar, si escau, la seva pràctica docent perquè els alumnes adquireixin
  les competències que estableix el currículum.

La prova d’avaluació es pot aplicar indistintament de dues maneres: o bé a principi de curs, als alumnes que inicien el cicle mitjà, o bé a finals del tercer trimestre als alumnes que estiguin acabant el segon curs. Consta de sis activitats, que s’han d’aplicar en l’ordre establert i en diferents sessions.

La guia didàctica conté:

 • Objectius de l’avaluació, característiques i consideracions generals.
 • Transcripcions dels vídeos que donen context a la prova.
 • Descripció i instruccions per a l’aplicació de les activitats.
 • Orientacions per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Materials per als alumnes.
 • Relació de les activitats amb els elements curriculars (competències, criteris d’avaluació de cicleinicial, continguts de cicle inicial).
 • Rúbriques.
 • Exemples d’avaluació de l’expressió escrita.

Els materials i instruments de suport necessaris, l’accés a l’aplicació i tota la informació a avaluació diagnòstica 2019-2020 per a Primària

Web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu