24. Calculem la superfície de l’aula

Dades del centre

Nom del centre: Consol Ferré
Adreça: C/ Valentins, 20-26
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977701840
Adreça electrònica: e3010773@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Els alumnes, treballant en grup, han de trobar una estratègia pròpia per tal de calcular l’àrea d’una aula, estratègia que més tard haurà de servir per deduir quina és la fórmula de l’àrea dels quadrilàters.

Àmbits d’actuació

Aula/
Educació Primària
Currículum

Àrees/Matèries/Mòduls

Matemàtiques

Capacitats / Competències

Matemàtica, Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 4t

Punt de partida: S’havia treballat ja la superfície en una activitat anterior (es pot consultar la pràctica a la documentació complementària) i ni el concepte ni la forma de calcular-la havien quedat gaire clares, davant d’això i com a conseqüència del dubte aparegut en una lectura sobre què eren 30 metres quadrats es planteja la següent activitat.

Objectius:

− Afiançar la noció de superfície.
− Deduir a partir de l’experimentació i el diàleg la fórmula de superfície dels quadrilàters.

Desenvolupament de l’experiència: 

En una lectura d’aula llegim que un jaciment arqueològic sol fer 30 metres quadrats. Ens comencem a preguntar com de gran deu ser el jaciment i davant la diversitat d’interpretacions (i tenint en compte que ja havíem treballat la noció de superfície en centímetres quadrats) es formula la pregunta següent: – 30 metres quadrats és menys o més que una classe de l’escola?
Es formen grups i se’ls repta a que cadascun trobe la superfície d’una aula de l’escola (no saben la fórmula només tenen una noció vaga sobre què és la superfície) utilitzant els materials que ells consideren oportuns amb l’objectiu de comprovar si són majors o menors que el jaciment.
Els grups treballen de forma autònoma per tal de trobar una estratègia pròpia per a resoldre el problema. Uns comencen recobrint el terra de la classe amb folis per tal de trobar el número de folis que caben a l’aula, veuen que els costarà massa i decideixen enganxar folis per tal de construir un metre quadrat amb paper i a partir d’allí mirar quants com aquell cabrien a l’aula. Altres utilitzen una capsa oberta que troben a l’aula com a unitat de mesura per tal de veure quantes com aquella en cabrien al terra de la classe. Uns altres directament construeixen un metre quadrat amb cartró i comproven quants en caben a l’aula, esta idea agrada als altres grups que a poc a poc van també utilitzant-la. Tots ells grups apliquen sense saber-ho la fórmula de l’àrea (costat x costat), no són conscients que estan utilitzant  una fórmula sinó que la lògica els porta a pensar que fent-ho d’esta manera no els caldrà recobrir tota la classe de quadrats, contant un costat i l’altre i multiplicant-ho els donarà el número total de quadrats que recobreixen el terra de l’aula.
El paper dels docents en la fase d’experimentació és intentar fer reflexionar l’alumnat sobre els possibles inconvenients que poden comportar determinades estratègies per tal de que en vagin trobant de més acurades.
No obstant, es parteix de la premissa que qualsevol estratègia és vàlida ja que fins i tot la que ens porte a un resultat erroni podrà ser utilitzada en la fase en què es compartiran les estratègies com a font d’aprenentatge. De l’error també s’aprèn.
Abans d’acabar la sessió es demana a l’alumnat que escriga els passos realitzats. En una nova sessió cada grup exposarà les estratègies utilitzades a la resta de la classe amb l’objectiu d’aprendre i millorar els uns dels altres. En el debat generat al moment de compartir estratègies el docent afavoreix la identificació per part dels alumnes de la fórmula per calcular superfície dels quadrilàters, fórmula que de fet ja havien deduït i utilitzat tots els grups.

Temporització: Dos sessions: una d’experimentació i una per compartir les estratègies utilitzades.

Recursos humans i materials: A la primera sessió dos mestres per tal d’acompanyar el procés d’experimentació i descoberta i a la segona un mestre. Material a disposició de l’alumnat però d’ús voluntari: cinta mètrica, metres, folis, cartolines, cartons..

Valoracions i conclusions: La valoració és positiva, l’alumnat es va implicar de forma activa en la resolució del problema plantejat i això va afavorir una vivència intensa de la noció de superfície. En el debat posterior a l’activitat principal es va poder observar que la majoria dels i les alumnes havien incorporat els conceptes de superfície, metre quadrat i també diverses estratègies per a calcular l’àrea.

Documentació complementària: 

Presentació activitat:
http://www.slideshare.net/quartconsolferre/lasuperfcie-de-laula

Autoria de l’experiència

Coordinació: 
Professorat implicat: Tutor grup (Guillem Riba)