12. Remember, remember the 5th of November!

Dades del centre

Nom del centre: Escola Mestre Agustí Barberà
Adreça: C/Madrid, 1 4E
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977701137
Adreça electrònica: e3005224@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Aquesta pràctica s’inclou dintre del projecte experimental en llengües estrangeres (modalitat AICLE), on s’imparteix l’àrea d’Artística (Plàstica) en llengua anglesa. L’activitat principal és la creació d’una composició artística basada en focs artificials amb motiu de la celebració de Bonfire Night a Anglaterra, fent ús dels conceptes apresos relacionats amb el contingut de l’àrea de plàstica (línies i formes geomètriques)

Àmbits d’actuació

Cicle mitjà (tercer i quart de Primària)
Educació Primària

Àrees/Matèries/Mòduls

Educació artística (plàstica)

Capacitats / Competències

Matemàtica, Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Social i ciutadana, Artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic:2011/12

Punt de partida: Aquesta activitat es duu a terme després d’haver introduït la unitat en què es treballen elsdiferents tipus de línies i formes dintre de l’àrea d’educació artística. Per tant, l’alumnat ja és capaç, abans d’iniciar aquesta unitat, d’expressar en llengua anglesa la tipologia de línies utilitzades en una il·lustració (curving and straight lines, thick and thin, etc.), així com les diferents formes geomètriques (circle, triangle, square, etc).

Objectius:

• De contingut artístic
1. Adonar-se de la importància de les línies i del color en una composició artística.
2. Planificar i crear composicions artístiques.
3. Desenvolupar les habilitats motores a través de la realització de línies i formes.
4. Desenvolupar l’habilitat creativa fent ús de retoladors.

• De convivència, sensibilització i interculturtalitat
1. Augmentar la conscienciació cultural mitjançant la introducció de “Bonfire Night”.
2. Tenir cura de les eines de treball necessàries.
3. Desenvolupar una actitud positiva i de respecte cap a altres cultures i formes de pensar, així com cap als companys i companyes de classe.

• De comunicació i d’aprenentatge lingüística
1. Aprendre i fer ús del vocabulari de la unitat (Bonfire Night, fireworks and bonfires, guy fawkes, king, bomb) per tal de comunicar-se amb els altres.
2. Revisar i fer ús dels termes relatius a la classe de plàstica, els quals han estat introduïts durant les sessions anteriors (shapes and types of lines) i revisar altres (colors, material and classroom instructions)

Desenvolupament de l’experiència:

Sessió 1 (60 min)
• Pluja d’idees (per tal de comprovar el coneixement previ de l’alumnat respecte Bonfire Night)
• Presentació PowerPoint, en la qual s’introdueix el vocabulari nou.
• Torn de preguntes sobre la visualització del PowerPoint
• Bonfire Night Quiz (l’alumnat treballa en grups de quatre)

Sessió 2 (60 min)
• Fent ús de la pissarra interactiva, es mostren diferents imatges de focs artificials. Es motiva l’alumnat per fer ús del vocabulari après durant les sessions anteriors i puguin descriure les imatges en llengua anglesa.
• L’alumnat realitza una composició artística basada en focs artificials mitjançant diferents tipus de retoladors per tal de crear una àmplia varietat de línies i formes. En aquest moment, el/la mestre/a anima l’alumnat a fer ús de la llengua anglesa per tal de descriure el seu dibuix.

Sessió 3 (60 min)
• Pluja d’idees respecte el que hem après durant les sessions anteriors posant èmfasi al vocabulari après.
• Exhibició de les composicions artístiques i valoració (per part de l’alumnat i també del professor.

Temporització: 3 sessions de 60 min. cadascuna

Recursos humans i materials:

• Projector per visualitzar el PowerPoint
• Quiz
• retoladors
• bloc de dibuix
• qüestionaris per a la valoració de les composicions artístiques

Valoracions i conclusions:

En termes generals, la valoració d’aquesta pràctica és molt positiva. D’una banda, es tracta d’una activitat de caràcter transversal, ja que adopta continguts de diverses disciplines i el seu tractament és abordat des de la complementarietat. D’altra banda, els resultats acadèmics de l’alumnat han estat força positius.
La majoria ha aconseguit els objectius establerts, posant molt d’èmfasi en l’ús de la llengua anglesa com a vehicle de comunicació a la classe d’educació plàstica. La motivació de l’alumnat ha estat reforçada a través de la figura de l’auxiliar de conversa i d’activitats com la realització del “quiz” en petits grups que va tenir lloc durant la primera sessió de la pràctica.

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Carme Sanz Garcia
Professorat implicat: Carme Sanz, Kerrie Marie Davies