35. VII Jornades d’emprenedoria i del coneixement Institut Montsià

Dades del centre

Nom del centre: Institut Montsià
Adreça: C/ Montsià, 35-49
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977700043
Adreça electrònica: e3006101@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Les jornades d’emprenedoria esdevenen una pràctica general, a nivell de tot el centre i amb implicació d’empreses i administració del territori i ajuden a implementar els 3 objectius estratègics del nostre Pla Estratègic: 1) milloren els resultats d’educació, 2) milloren la cohesió social i  3) milloren la confiança dels grups d’interès ).

L’alumnat manté el seu horari, es realitzen activitats d’ensenyament-aprenentatge curriculars però la majoria d’ aquestes activitats són realitzades per persones externes al centre: exalumnes que tornen a explicar la seva experiència; que han creat la seva empresa, que han participat en programes de mobilitat internacional, que estan a la universitat, …, empreses que donen a conèixer la seva activitat i la importància d’una bona actitud, de motivació, de treballar per ser la millor versió d’una o d’un mateix, professionals en diferents temàtiques que parlen de feines del futur, habilitats que caldrà tenir, tallers per aprendre a fer, aprendre a aprendre, noves metodologies per desenvolupar projectes.

Àmbits d’actuació

Cicle/Centre/Entorn

Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats

Currículum /Gestió i organització

Àrees/Matèries/Mòduls

Abarca  àrees de la majoria de mòduls, especialment dels mòduls transversals com Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora.

Es realitzen moltes activitats curriculars per part de cada família professional en diferents formats, com tallers, xerrades, visites a empreses, trobada amb empreses, participació en reptes per tal de buscar la millora del territori i de la vida de les persones, …

Per tant, es treballen moltes de les competències professionals del currículum de cada cicle formatiu. Sobretot es treballen les capacitats clau  lligades a cada cicle.

Capacitats / Competències

 • Aprendre a aprendre
 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Autonomia i competència personal
 • Coneixement i interacció amb el món físic
 • Creativitat i iniciativa

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: S’ha estat realitzant de manera continuada durant 7 cursos acadèmics: 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20

Punt de partida: 

Les primeres jornades van ser al març del 2013 (del 18 al 21 de març). Aquest curs 2019-2020 se celebraran les VIII Jornades d’emprenedoria i del coneixement. 

El nostre Pla estratègic té com un dels objectius estratègics la millora dels grups d’interès, les relacions amb l’administració local i comarcal i amb el teixit empresarial del territori.

Objectius:

 • Potenciar la formació i l’aprenentatge continuat i permanent. 
 • Potenciar la ciutadania activa (institut verd, responsabilitat social corporativa)
 • Millorar la implicació de l’alumnat i del professorat en el centre i el territori.
 • Generar i estretir vincles amb el territori, tots som comunitat educativa.
 • Fomentar l’esperit emprenedor, la innovació i la creativitat.
 • Donar a conèixer l’FP i la FP DUAL
 • Millorar la imatge corporativa i la comunicació del centre (activitats obertes a la participació ciutadana)

Desenvolupament de l’experiència:

La direcció del centre organitza activitats que afecten tot el centre. Concretament, l’acte d’obertura del matí i de la tarda, el Fòrum de Trobada amb Empreses i la gestió de les conferències temàtiques que ens ofereixen des de la URV i la gestió  de la participació en el Big Challenge que organitza l’àrea d’empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Hi ha 2 o 3  reunions prèvies amb les regidores corresponents de l’Ajuntament i amb personal tècnic de la corporació municipal.

Es manté comunicació via correu electrònic amb tot el personal implicat en el desenvolupament de les jornades.

La direcció (cap d’estudis) facilita  horaris de grups, aules i professorat  específic per a les jornades. El control d’assistència de l’alumnat durant les jornades es realitza  amb l’aplicatiu ALEXIA, com la resta del curs.

Els coordinadors d’informàtica i de tecnologia donen suport en eines TIC/TAC i també en equips de so.

Cada família professional planifica, organitza, gestiona i valora les activitats que dissenya per als seus cicles formatius. 

Hi ha un calendari a la intranet del centre, un per cada família professional i un general per al centre, per a introduir les activitats que s’organitzen des de cada departament i des de la direcció del centre (vegeu-ne el document annex)

Temporització:

A nivell organitzatiu abarca des del mes d’octubre fins a maig, des que comencem a planificar fins que valorem les jornades (enquesta de satisfacció i petita memòria del que s’ha fet que es passa al claustre).

Tots els actes de les jornades es desenvolupen concretament durant una setmana lectiva, durant els primers 5 anys va coincidir amb la darrera setmana abans de les vacances de Pasqua, però ja fa 2 anys que ens coordinem amb l’Ajuntament d’Amposta per fer-les coincidir amb el Fòrum Jove, que sol ser dues setmanes abans de les vacances.

Recursos humans i materials: 

Recursos humans:

 • Equip directiu
 • Tot el claustre
 • Professorat URV
 • Regidora de joventut i personal tècnic d’àrea d’empresa de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Tècniques i tècnics del Consell Comarcal 
 • Empreses del territori
 • Associacions del territori

Recursos materials: 

 • Principalment  espais i recursos del centre, amb un pressupost molt baix (sobre 450€), la majoria dels ponents venen a cost zero. 
 • Normalment només es paga el desplaçament i dieta al ponent de l’acte d’obertura que sol venir de fora.
 • Espai reservat al recinte firal per al Fòrum de Trobada amb Empreses.

Valoracions i conclusions: 

La valoració es realitza:

 • En acta de departament, per fer valoració de les activitats que s’han planificat i organitzat des de i per als cicles de cada departament.
 • En reunió del claustre de professorat.
 • A través de l’enquesta de satisfacció  que es prepara i passa des de la  Coordinació  de Qualitat i millora contínua del centre, tant al professorat com a l’alumnat (concretament, al qüestionari hi ha  5 preguntes per a professorat i 3 per a l’alumnat  per valorar les jornades que es passa sobre el mes d’abril/maig).
 • La valoració del buidatge de les enquestes es realitza en la reunió de la Comissió de qualitat per a la revisió de la direcció que es fa durant el mes de juliol, en previsió d’incorporar les propostes de millora a partir del mes de setembre, en iniciar la planificació de les jornades del següent curs.

Documentació complementària: 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Equip directiu (Carles Añó, Josep Ramon Fibla, Joan Antoni Ferreres, Sílvia Labèrnia, Juventina Figueras) + Coordinadora FP (Alícia Vericat) + Coordinador Assessorament i Reconeixement (Eloi Centelles)
Professorat implicat: Tot el claustre

VII Fòrum Trobada amb Empreses de l’Institut Montsià