Cultura digital

Dins de l’àmbit de la Cultura Digital, es realitzen un ampli ventall d’actuacions de les quals, a continuació, se’n fa una breu descripció.


Xarxa Territorial de Cultura Digital (XTCD). Espais de coordinació de referents digitals de centre. Anteriorment s’anomenaven Seminaris TAC (de Primària i de Secundària). Amb un nou format, es tracta d’una activitat de formació que s’ofereix oberta per a tothom, tot i que especialment indicada per als referents digitals dels centres educatius de qualsevol nivell i etapa. Tota la informació està disponible al web: https://projectes.xtec.cat/xtcd/

El contingut de les edicions de cursos anteriors està disponible a:

Participació: tots els centres del territori tenen com a mínim una persona que hi participa. Els assistents certifiquen com una activitat de formació.


Transformació digital de centre. A partir del curs 2019-2020, el Departament d’Educació ha engegat un pla de renovació i actualització del parc tecnològic educatiu dels centres. Juntament amb aquest procés de transformació digital es realitza una formació interna de centre (FIC), realitzada per un equip impulsor i dirigida a tot els membres del claustre. Tota la informació es troba disponible al web https://projectes.xtec.cat/transformaciodigital/

Els centres del Montsià que participen d’aquest procés de transformació digital són:

  • ESC Jaume I (La Sénia), des del curs 2019-2020
  • ESC Soriano Montagut (Amposta), des del curs 2019-2020
  • INS Manuel Sales i Ferré (Ulldecona), des del curs 2019-2020
  • ESC Joan Baptista Serra (Alcanar), des del curs 2020-2021
  • IE Agustí Barberà (Amposta), des del curs 2020-2021
  • ESC Ramón y Cajal (Ulldecona), des del curs 2020-2021

Projecte d’acceleració digital. Dins del marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el projecte d’acceleració de la transformació digital dels centres educatius desplega les intervencions referides a connectivitats, equipaments d’alumnat i equipaments del professorat durant el curs 2020-21. Tota la informació disponible a https://projectes.xtec.cat/edc/

 


Mentories digitals. Activitats d’assessorament dirigits a equips docents de centres d’educació infantil, primària i de secundària de la comarca del Montsià. Van a càrrec de Montse Anguera, la persona mentora digital del CRP Montsià. Des del CRP Montsià es participa en l’organització i realització d’aquestes activitats digitals.


Suport als coordinadors digitals dels centres. Trobades amb els coordinadors digitals dels centres de Primària i de Secundària del Montsià i també de Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de compartir experiències, detectar necessitats específiques de les tasques que tenen encomanades i donar respostes als aspectes més tècnics de la transformació digital. També suport específic a través de Telegram:


Estratègia digital de centre [Veure document marc]. El Pla d’Educació Digital de Catalunya defineix l’estratègia Digital de Centre (anteriorment anomenat Pla TAC) com la manera de ser i fer de l’organització en el procés de transformació digital. S’ofereix suport i acompanyament en la seva elaboració, posada en marxa i seguiment. L’estratègia digital de centre també es fonamenta amb el document Marco Europeo de Organizaciones Educativa Digitalmente Competentes (traducció de l’anglès al castellà del MEC al gener de 2021). Hi ha un espai Nodes de suport: https://projectes.xtec.cat/edc-suport/

L‘estratègia digital del centre forma part del PEC i els seus objectius han de formar de la PGA.


Competència digital docent. Orientació i suport a l’adquisició de la competència digital docent, definida pel Departament d’Ensenyament en el document Competència Digital Docent del Professorat a Catalunya (de febrer 2018), reforçat pel Marc Europeu per a la Competència Digital dels Educadors (traducció de l’anglès al castellà del MEC al 2016).


Competència digital de l’alumnat. Orientació i suport a la seqüenciació, desplegament i mesura dels resultats en la competència digital de l’alumnat, tant a Primària (2015) com a Secundària (2018). Altres documents de referència:


Educació híbrida. Suport als centres educatius, especialment als equips directius, per tal de facilitar l’adaptació o el pas a un model d’educació híbrida. Fins al moment s’han realitzat dos campus:


Digitalització de l’organització. Assessorament sobre tot allò que cal tenir en compte en la digitalització dels processos i la gestió documental del centre. Si el vostre objectiu és fer tendir a zero el nombre d’impressions en paper, posem la nostra experiència al vostre servei (PICA, còpia electrònica, còpia autèntica, registre digital, pla d’arxiu, eValisa, signatura digital,…).


Pàgines web de centre i entorns d’aprenentatge virtual. Assessorament en tot allò referent al web de centre, des de com adquirir un domini de centre, creació de la pàgina web en diverses plataformes (Nodes, Sites, Blogger, WordPress, …), organització i gestió dels continguts i estratègies de difusió a xarxes socials. També realitzem tot tipus d’assessoraments sobre entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge: Moodle, EIX, Google Classroom, GSuite for Education, ClassDojo, …