10. Itinerari competència comunicativa. Escriure a l’escola: Escriure des de les àrees

Dades del centre

Nom del centre: Col·legi Santa Teresa
Adreça: C/ Sta. Madrona, 89
Codi postal: 43740
Localitat: Móra d’Ebre
Telèfon: 977.400.123
Adreça electrònica: e3001701@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Aquest curs, seguint les orientacions del Departament d’Ensenyament, la nostra formació a centre havia de ser seguint el nou model de formació interna de centre (FIC).
El primer que vam fer va ser triar quin itinerari dels que ens proposaven des del Departament ens aniria més bé per poder participar tot el claustre de professors (nosaltres som un centre que tenim des de P3 fins a 4t ESO).
Vam triar la competència comunicativa i dins d’ ella vam escollir “Escriure a l’escola: escriure des de les àrees”.
Després, l’Equip Directiu va pensar quins professors/es podien formar l’Equip de Coordinació. Posteriorment aquests es van reunir i seguint els consells i orientacions del Departament van organitzar més detalls sobre la formació; nombre de sessions, grups a fer i nombre de persones en cada grup, dates de reunió a consensuar amb el Claustre…

Àmbits d’actuació

Tot el professorat del centre
Educació Infantil, Primària i Secundària
Marc de treball: Formació Interna de Centre (FIC). Itinerari guiat ESCRIURE A L’ESCOLA : ESCRIURE DES DE LES ÀREES, dins la competència comunicativa.

Àrees/Matèries/Mòduls

Totes les àrees, cada professor/a en alguna de les àrees que imparteix. És una formació pràctica.

Capacitats / Competències

Totes, però especialment la Comunicativa lingüística i audiovisual. També hi són presents Aprendre a aprendre, Social i ciutadana, Artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic, Matemàtica ja que és escriure des de les àrees.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2012-13

Punt de partida: Escriure des de les àrees ens permet el treball de tots els professors, sigui quina sigui l’àrea i el nivell que treballen.

Objectius:

-Millorar el nivell d’escriptura de l’alumnat.
-Unir esforços de tot el professorat del centre i ser més eficients pel que fa a l’ensenyament de l’escriptura.
-Recordar els continguts i els criteris d’avaluació del currículum en relació a l’escriptura des de les àrees.
-Consensuar criteris i pràctiques sobre l’escriptura.
-Dissenyar, experimentar i avaluar, de manera coordinada, una pràctica d’escriptura.
-Valorar les experimentacions i arribar a acords a nivell de Centre sobre els aspectes treballats.

Desenvolupament de l’experiència: L’Equip de coordinadors ens hem anat reunint i ens hem posat d’acord en els punts a treballar a cada sessió.
Cada coordinador dirigeix el treball i les reflexions del seu grup i posteriorment ens tornem a trobar l’Equip de coordinació per posar en comú el treball fet.
Les activitats a fer venen pautades pel Departament d’Ensenyament, són molt amples però permeten que les puguis personalitzar a la teva realitat com a Col·legi i als teus interessos.
Al final de cada fase i d’algunes activitats hi ha uns documents que es guarden en una carpeta, anomenada ‘carpeta de formació’, on queden arxivades totes les reflexions, propostes, experimentacions…

Temporització: 30 hores: 10 sessions de 2 h i 10 h de treball personal

Recursos humans i materials: 

Recursos humans: L’esforç i dedicació de l’Equip de coordinació. Primer, per a conèixer el funcionament d’aquesta nova formació i després per preparar les sessions i anar guardant els treballs a la carpeta de formació.
Recursos materials: La documentació  complementària i de consulta que trobem a la pàgina WEB del departament d’Ensenyament XTEC- Formació- Odissea

Valoracions i conclusions: Tot el Claustre som conscients que tots estem implicats en el procés de l’aprenentatge de l’expressió escrita. Per això vam escollir aquesta formació. El material de treball que ens faciliten és complet i interessant, tant l’escrit com el digital, ja que hi ha enregistrament de xerrades, enllaços a altres webs…
Pensem que les reflexions que anem fent durant el procés són molt interessants i que els resultats els veurem més endavant.
Valorem positivament que se’ns hagi permès la particularitat de fer una sola línia de treball, des de P3 fins a 4t ESO ja que els itineraris eren Infantil-Primària i Secundari.

Continguts:

Es presenten en 4 fases que combinen la reflexió, la teoria, l’experimentació i la presa d’ acords de Centre.
• Fase inicial – Reflexionem sobre el que fem al Centre, des de cada àrea, sobre escriptura i ho contrastarem amb els continguts del currículum.
• Fase de planificació – Analitzem models de pràctiques i ens plantegem què fer per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura.
• Fase de construcció i experimentació – Dissenyem una pràctica d’escriptura a partir de pautes metodològiques i l’experimentem a l’aula.
• Fase final – Avaluem la formació i arribem a acords de Centre sobre els aspectes a consolidar.

Autoria de l’experiència

Coordinació: Mònica Papaseit (E. Infantil), Sandra Lasala (CI-CM d’EP), Rosa M. Castellnou (CM-CS d’EP) i M. Dolors Cubells (ESO).
Professorat implicat: Tot el Claustre de professorat