Modalitats de formació en centre

ASSESSORAMENT
Descripció Modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre. En cas que l’imparteixi una persona formadora del claustre, caldrà que prèviament hagi realitzat assessoraments a altres centres i vehicular mecanismes per garantir que en el procés de reflexió es tingui una mirada externa. Les propostes d’assessorament a càrrec d’un formador del propi centre han de ser aprovades per la Comissió d’Ordenació Territorial, a proposta de la comissió del PFZ i el vistiplau de la Inspecció del centre. És liderat per l’equip directiu.
Finalitat
 • Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
 • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
Característiques
 • Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors atenent el seu projecte educatiu.
Assignació Majoria del claustre o col·lectiu al qual va dirigit (aproximadament el 80%).
Format Presencial, semipresencial (síncron, mixt, o asíncron), en línia (síncron o mixt)
Durada
 • Total: mínim 20 hores
 •  Altres requisits (hores incloses a la durada total): mínim 1/3; màxim 1/2

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Durada total 30 hores 25 hores 21 hores
Part síncrona 20 hores 15 hores 14 hores
Altres requisits 10 hores 10 hores 7 hores

Els altres requisits corresponen a un treball, individual o col·lectiu, destinat a realitzar tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivell 2 i 3)
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 3)
Requisits certificació
 • Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
 • Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata. D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
Formador/a La persona professional experta se certificarà com a formadora. Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.
Documentació necessària Centre:

 • Demanda justificada del centre amb el vistiplau de l’inspector/a de centre.
 • Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula.
 • Document de valoració final que s’inclourà en la memòria anual del centre. 

Serveis educatius:

 • Informe de seguiment de la persona responsable del SE, que es lliurarà a la Inspecció.

==============================================================================

TALLER A CENTRE
Descripció Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a la millora d’alguna competència professional del professorat.

S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

Finalitat
 • Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
 • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
Característiques
 • Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors atenent el seu projecte educatiu.
Assignació Majoria del claustre o col·lectiu al qual va dirigit (aproximadament el 80%).
Format  Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línea (síncron, mixt)
Durada
 • Total: màxim 20 hores
 • Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat màxim 1/3 per a tallers de més de 5 hores

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 Exemple 4
Durada total 5 hores 10 hores 15 hores 20 hores
Part síncrona 5 hores 7 hores 10 hores 13 hores
Altres requisits 0 hores 3 hores 5 hores 7 hores

Els altres requisits corresponen a un treball, individual o col·lectiu, destinat a realitzar tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivell 2 i 3)
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 3)
Requisits certificació
 • Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
 • Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.
Formador/a El professional expert se certificarà com a persona formadora.

Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

Documentació necessària Centre:

 • Demanda justificada del centre amb el vistiplau de l’inspector/a de centre.
 • Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula.
 • Document de valoració final que s’inclourà a la memòria anual del centre. 

==============================================================================

FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE (FIC)
Descripció Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per 3 persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.

A partir de 15 persones assistents, l’equip coordinador podrà augmentar d’1 persona per cada 10 assistents més.

Exemples:

 •  fins a 15 persones assistents → equip coordinador de 3 persones
 •  de 16 a 25 persones assistents → equip coordinador de 4 persones
 •  de 26 a 35 persones assistents → equip coordinador de 5 persones i així successivament.
Finalitat
 • Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
 • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
Característiques
 • Requereix el compromís del centre de transferir a l’aula el resultat de la formació i de recollir en la documentació del centre els acords fruit de l’avaluació d’aquesta formació.
 • El procés formatiu inclou:
 1. fase d’autodiagnosi
 2. fase de planificació
 3. fase de construcció i experimentació
 4. fase d’avaluació
 • Aquest procés formatiu es recull en la carpeta de formació.
 • Els equips de coordinació disposaran del suport d’una persona del CRP o de la unitat dels Serveis Centrals en el cas de determinats col·lectius específics..
Tipus Itineraris guiats Itineraris propis
El Departament d’Educació ofereix uns itineraris guiats que contenen eines d’autodiagnosi, materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia), protocols i instruments d’avaluació.

Fer clic aquí per a veure els itineraris formatius guiats que hi ha disponibles

Els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis.

El CRP o la unitat responsable comprovarà que l’itinerari propi s’adequa a les necessitats i les característiques de la modalitat.

(cal indicar-hi el codi de la institució que realitza el seguiment i avaluació)

Assignació Majoria del claustre o col·lectiu al qual va dirigit (aproximadament el 80%).
Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron o mixt)
Durada Total: 45 hores

Altres requisits (hores incloses a la durada total): 15 hores

Aquesta modalitat no accepta variacions.

Total: 30 hores

Altres requisits (hores incloses a la durada total): 10 hores

Aquesta modalitat no accepta variacions.

Els altres requisits corresponen a un treball, individual o col·lectiu, destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.
Avaluació
 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivells 2 i 3)
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 3)
Requisits certificació
 • Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
 • Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata, d’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
Formador/a L’equip de coordinació se certificarà com a formador/a.

Es pot rebre assessorament puntual extern per part d’un o més ponents.

Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

Documentació necessària Centre:

 • Demanda justificada del centre amb el vistiplau de l’inspector/a de centre.
 • Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula.
 • Document de valoració final que s’inclourà en la memòria anual del centre. 

Serveis educatius:

 • Informe de seguiment de la persona gestora de l’activitat, que es lliurarà a la Inspecció.

==============================================================================

VISITA FORMATIVA A CENTRE
Descripció Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.

Ha d’implicar l’equip docent i ha de conduir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.

Finalitat
 • Conèixer pràctiques educatives i experiències d’èxit d’altres centres.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge entre iguals a partir de la visita a un centre que mostra una pràctica d’èxit.
 • Generar transformacions en els centres reflexionant sobre experiències observades en altres centres.
 • Establir xarxes de relació entre centres i professorat.
Característiques
 • Requereix la sol·licitud al CRP de referència per part d’un centre que vol fer una estada formativa en el moment de la detecció de necessitats en el Pla de Formació de Zona.
 • Requereix el compromís del centre en formació de transferir el resultat de l’estada i de recollir en la documentació del centre les propostes d’acció i els acords fruit de la formació.
Els centres en formació poden proposar el centre formador.

El centre formador planifica l’activitat formativa. Materials a consultar per a l’organització de la visita a centre

Quan no hi ha proposta de centre formador, el CRP de referència en designa un, si s’escau, amb la col·laboració d’altres institucions.

El CRP comprovarà que la visita formativa s’adequa a les necessitats i les característiques de la modalitat, realitzarà la proposta al centre formador i gestionarà l’activitat formativa.

Assignació Professorat del claustre assignat per la direcció del centre per a realitzar l’estada.
Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron, o mixt)
Durada
 • Total: mínim 15 hores, distribuïdes en un mínim de 2 sessions separades en el temps.
 • Part síncrona: recomanat 2/3 del total.
 • Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat 1/3 del total.

Els altres requisits corresponen a un treball col·lectiu, destinat a realitzar les propostes d’accions en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata de la formació en el centre.

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Durada total 15 hores 21 hores 27 hores
Part síncrona 10 hores 14 hores 18 hores
Altres requisits 5 hores 7 hores 9 hores
Avaluació
 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
 • Aprofitament i definició de propostes d’acció a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 2)
 • Transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivell 3)
Requisits certificació Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.

Avaluació positiva de les propostes d’accions consensuades amb la planificació d’execució del pla d’acció.

Realització del qüestionari de valoració de l’activitat formativa.

Formador/a La persona o persones del centre formador que realitzin l’activitat certificaran com a formador/a

En acabar la formació la persona o persones formadores hauran d’emplenar un qüestionari d’avaluació de l’activitat formativa.

Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

Documentació necessària Centre:

 • Demanda justificada del centre. (document disponible a l’aplicació e13).
 • Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern de la transferència al centre. (document disponible a l’aplicació e13).
 • Document de proposta de formació per part del centre formador. (document disponible a l’aplicació e13)
 • Document de propostes d’accions amb la temporització de les accions. (document disponible a l’aplicació e13)
 • Qüestionari de valoració de l’activitat formativa. (assistents a la formació) (document disponible a l’aplicació e13)

.Qüestionari d’avaluació de l’activitat formativa. (formador/a) (document disponible a l’aplicació e13).