Projectes d’Innovació

Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

El Departament d’Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

El la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica, a través d’unes bases reguladores que estableixen, entre altres, els destinataris, els requisits de participació i criteris de certificació, el procediment i els terminis.

Tota la informació sobre la convocatòria, el procediment a seguir i documentació necessària es troba a l’apartat d’Innovació Pedagògica del Portal de centre.