PFZ: detecció de necessitats de formació

Calendari

El procés de detecció de necessitats per al PFZ del Montsià es realitzarà entre l’1 i el 24 de maig de 2021. Les demandes de formació de modalitat en centre i per a centre s’han de lliurar signades per la Direcció del centre i amb el vist i plau de la Inspecció Educativa. La documentació es pot fer arribar en format paper o en format digital (escanejat).

 • Document model per a demanda de formació en centre (enllaç al document/plantilla). Feu una còpia del document abans d’emplenar-lo.
 • Document model per a demanda de formació per a centre (enllaç al document/plantilla). Feu una còpia del document abans d’emplenar-lo.
 • Proposta d’activitats de modalitat de formació individual (enllaç al formulari en línia). El formulari s’ha d’emplenar per a cada activitat que es sol·liciti.

Calendari de desplegament per al curs 2021-2022

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 04-05-21 24-05-21
Anàlisi i aprovació de les propostes dels PFZ en les Comissions d’Ordenació Educativa Territorial dels ST. Fins al 14 de juny de 2021
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació Fins al 30 de juny de 2021
Confirmació de les activitats A partir del 12 de juliol de 2021
Publicació de les activitats juliol – agost 2021
Inscripció a les activitats del 13 al 26 de setembre de 2021
Consulta d’assignacions 8 d’octubre de 2021
Inici de les activitats de formació 14 d’octubre de 2021

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre a partir del 14 d’octubre
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener a partir del 7 de febrer
Torn d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny a partir de l’1 de juliol

Línies estratègiques de la formació

 1. Competències professionals docents: definir el nou marc de referència de les competències professionals docents per a la transformació del sistema educatiu.
 2. Inducció a la docència: avançar cap a un nou model d’inducció a la docència i centres de referència per a la formació inicial.
 3. Centres educatius en línia: impulsar la innovació organitzativa i metodològica en els processos d’educació híbrida a través de la formació, els recursos digitals i la promoció del treball en xarxa.
 4. Cultura digital: capacitar digitalment l’alumnat i el professorat en el marc del Pla Digital de Catalunya.
 5. Nous contextos i recursos per al desenvolupament professional: promoure plans de formació als centres, a la zona educativa i a les xarxes per al desenvolupament professional docent en col·laboració amb els agents educatius de l’entorn.
 6. Aprenentatge competencial: afavorir metodologies innovadores per al treball competencial amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.
 7. Educació inclusiva: generar itineraris d’aprenentatge personalitzats, amb interrelació d’emocions, motivació i cognició, posant en valor la diferència com a oportunitat d’aprenentatge per al conjunt de la comunitat educativa.
 8. Perspectiva de gènere: afavorir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions, relacionades amb el gènere o amb l’orientació afectiva-sexual, així com una orientació acadèmica i professional no sexista.
 9. Educació per a la sostenibilitat: contribuir a través de la formació docent a l’assoliment dels Objectius per a un Desenvolupament Sostenible (ODS), com a marc competencial de la ciutadania catalana del segle XXI.
 10. Evidències d’impacte: impulsar processos d’avaluació de la formació, generadors d’evidències per permetre la presa de decisions orientades a la millora i la rendició de comptes com a cultura de centre.