32. Patis col·laboratius/Padrins de jocs

Dades del centre

Nom del centre: Escola Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730254
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

L’alumnat de Cicle Superior ha elaborat de manera cooperativa uns jocs de taula per tal d’oferir-los a l’alumnat de Cicle Inicial, amb la finalitat que ells puguen jugar a l’hora del pati. Als esbarjos, seran els mateixos alumnes de Cicle Superior els qui faran de “Padrins de Joc”

Àmbits d’actuació

Centre

Educació Primària

Currículum/Gestió i organització

Àrees/Matèries/Mòduls

– Llengua catalana i literatura

– Matemàtiques

– Visual i Plàstica

Capacitats / Competències

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Comunicació Oral: 

  • Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Comprensió Lectora:

  • Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Expressió escrita:

  • Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüen al tipus de text (en este cas, és el text instructiu), a les intencions i al destinatari.

MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes:

  • Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.

Raonament i prova:

  • Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.
  • Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.

Connexions :

  • Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguen relacionar amb idees matemàtiques concretes.

Comunicació i Representació:

  • Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Imaginació i creativitat:

  • Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries

COMPETÈNCIA: APRENDRE A APRENDRE

Treball cooperatiu i presa de decisions en grup

Procés participatiu (votacions)

Avaluar per aprendre (rúbrica d’avaluació)

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2017-2018 / 2018-2019

Punt de partida: 

Ens plantegem què podem fer a l’hora de la classe setmanal que tenim. Sorgeixen diverses idees i al final s’opta per fer jocs de taula per oferir-los a l’alumnat més menut i poder jugar amb ells.

La finalitat és millorar les dinàmiques dels patis. Els patis són un espai educatiu i cal crear un ambient que potencie  les relacions entre iguals i l’aprenentatge lúdic.

També pretén que el pati siga un espai més inclusiu i que permeta a tots el seu desenvolupament sense cap tipus de discriminació.

Aquest projecte s’ha començat el curs 17-18 i tindrà continuïtat durant els propers cursos per tal de consolidar-lo dins el projecte educatiu del centre, ampliar-lo i modificar-lo si cal.

Objectius:

 • Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix el pati.
 • Apropar elements naturals a l’espai de joc, introduint l’ús de materials  reciclats ( taps de plàstic,…).
 • Crear espais que fomenten les relacions socials entre els alumnes de diferents edats per tal de promoure el respecte, l’ajuda i la cooperació des del joc (padrins de joc).
 • Promoure la convivència i els hàbits cívics.
 • Fomentar els jocs tradicionals elaborats pels mateixos alumnes amb materials senzills i reciclats (xarranca, birles, gomes, cordes, jocs de taula, …)
 • Promoure la lectura com a font de plaer (Bibliopati).
 • Potenciar el protagonisme de l’alumnat i animar-lo a participar en les decisions que els afecten en est espai potenciant l’autonomia, la responsabilitat i el respecte al material així com  als companys de joc.
 • Possibilitar alternatives lúdiques (durant  els esbarjos) a les que es donen habitualment: futbol i bous.

Desenvolupament de l’experiència:

Al primer trimestre fem una pluja d’idees i pensem què podríem fer durant el segon trimestre. Una vegada estan totes les propostes es voten i es decideix fer jocs per al pati dels menuts. 

El treball es fa de manera cooperativa (en parelles o grups de tres alumnes).

A continuació, pensem com ho farem.

El procediment ha sigut el següent:

 • Pensar quins jocs volien fer.
 • Pensar com fer-los i quin material es necessitaria.
 • Elaborar les normes.
 • Anar a explicar-los i a “obsequiar-los” als alumnes més menuts (Cicle Inicial).
 • Fer de “padrins de joc” al pati dels menuts (Cicle Inicial).

Quan ho tenen acabat es van a presentar i els expliquen a les diferents aules de Cicle Inicial. Se’ls deixa el full amb les normes i es juga amb ells per tal que vegen com es fa.

Una vegada fet tot això, s’avalua mitjançant una rúbrica.

Finalment surten al pati de Cicle Inicial segons el calendari previst per fer-los de “Padrins de Jocs”.

A cada nivell de Cicle Inicial, tenen uns cabassos on guarden els jocs i hi ha uns/unes encarregats/ades que els trauen a l’hora del pati.

Temporització: Durant el segon trimestre del curs, 1 hora setmanal.

Recursos humans i materials: Alumnat de Cicle Superior, tutors/es de Cicle Inicial i mestra de C. Superior

Valoracions i conclusions: 

Este treball ens ha servit per treballar especialment les matemàtiques d’una manera més lúdica, més creativa i més funcional.

Ha costat molt però hi hem posat moltes ganes i pensem que està sent  una bona experiència.

A nivell de convivència i dinamització de la dinàmica dels patis,…..

Documentació complementària: 

Adjuntem als annexos:

  – Fotos amb tot el procés (realitzant els jocs, explicant-los als més menuts i jugant al pati amb ells), 

 –  Rúbrica 

 –  Temporització dels “padrins de Joc”

 Podeu veure també la pàgina web de l’escola:

 – curs 2017/2018

https://agora.xtec.cat/ceip-jbserra-alcanar/general/treball-cooperatiu-i-jocs-de-pati/

 – curs 2018/2019 

https://agora.xtec.cat/ceip-jbserra-alcanar/general/patis-collaboratius/

Autoria de l’experiència

Coordinació: Sefa Ulldemolins
Professorat implicat: Mestres Cicle Inicial