Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

Decret del Departament d’Ensenyament on es regula l’atenció educativa de tot l’alumnat.

La base del Decret és el concepte d’una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu en un  sistema que s’articula en xarxa a fi de garantir que tots els centres siguin inclusius per atendre la diversitat de tots els alumnes, amb atenció educativa de qualitat i amb oferta de formació al llarg de la vida amb itineraris personalitzats i flexibles.

Un dels aspectes més rellevants del Decret és que preveu que tots els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzin en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació especial per a l’alumnat amb discapacitat greu o severa.

La norma estableix mesures i suports de tres tipus universals, addicionals i intensius, podeu trobar més informació en el següent enllaç al Decret inclusió.

[Enllaç destacat]: De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú.