Recursos

 • Objectius
  Oferir recursos, d’infrastructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
  Localitzar, selecciona i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
  Donar suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
  Coordinar i organitzar l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col•laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.
 • Serveis que ofereixen
  • Als centres educatius
   Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d’autonomia de centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…), tant en les fases de l’elaboració, de l’acompanyament del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de seguiment i valoració.
   Oferta i assessorament en recursos pedagògics per al desenvolupament dels projectes de centre.
   Assessorament en formació permanent, tant en l’elaboració del pla de formació de centre com en el en el disseny, organització i avaluació de les activitats formatives en centre.
   Col•laboració en l’avaluació de l’aprofitament i de la transferència de la formació.
   Al professorat dels centres educatiusInformació i préstec de materials didàctics, curriculars i d’altres recursos educatius.
   Informació i assessorament en formació permanent.
  • A la zona
   Suport als projectes propis de la zona.
   Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
   Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
   Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
   Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat.
   Disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col•laboratius i de creació de xarxes de centres.
   Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
   Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació de grups docents.
   Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).
  • Professionals
   Docents dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyament secundari.
  • Accés
   L’accés al servei és a partir de demandes dels centres educatius, d’equips docents, de grups de professorat o en la coordinació amb altres serveis i agents educatius que actuen a la zona.

   Es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de mestres i professorat i s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o assessorament o informar-los sobre serveis o recursos de la zona o externs.