31. Quinquenals a l’escola

Dades del centre

Nom del centre: Escola Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució, s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730254
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Amb motiu de les festes Quinquennals en honor a la patrona d’Alcanar, la Verge del Remei, que se celebren cada cinc anys durant el mes d’octubre, l’escola es proposa participar-hi també.  

En esta festa, la Verge baixa des de l’Ermita del Remei i es passeja durant nou dies per un dels nou sectors en els que s’ha dividit el poble. Per homenatjar-la, els veïns i veïnes engalanen els carrers pels quals passa cadascun d’estos nou dies, i es fan manualment altars, ornaments i catifes amb diferents materials. És per este motiu que es planteja la idea que l’escola puga participar activament en les Festes Quinquennals, i treballar conjuntament amb el veïnat del carrer on hi està ubicada. 

Àmbits d’actuació

Centre i Entorn

Educació Infantil i Educació Primària

Currículum. Gestió i organització

Àrees/Matèries/Mòduls

Intercomunicació i llenguatges. Llenguatge plàstic.

Religió 

Capacitats / Competències

►Capacitats (Educació infantil):

 1. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys  companyes generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixen.
 2. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.

►Competències (Primària):

 1. Competència artística i cultural – dimensió percepció, comprensió i valoració. 

C3: comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu

C4: Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística

Contingut clau:  relació entre l’art, la societat, la cultura i la religió. 

► Altres competències:

 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
 • Competència social i ciutadana
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2018-2019 i 2019-2020

Punt de partida: 

Amb motiu de les festes Quinquennals en honor a la patrona d’Alcanar, la Verge del Remei, que se celebren cada cinc anys durant el mes d’octubre, l’escola es proposa participar-hi també.  

Es tracta d’una festa religiosa molt arrelada a la població del municipi, de tradició molt antiga.

Objectius:

 • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 
 • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquest coneixement a altres entorns i al món en general, comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzill, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç per mantenir-lo o introduir elements de millora.
 • Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals. 

Desenvolupament de l’experiència:

 1. Coordinació entre els especialistes (Religió i Plàstica) per decidir el treball a realitzar durant les classes de religió/valors i plàstica es realitzaran els treballs artístics. 
 2. Comunicar als cicles la proposta i convidar-los a aportar idees. 
 3. Coordinació amb els veïns.
 4. Elecció del tema relacionat amb l’àmbit escolar. Elaboració de contes infantils gegants (caixa de cartró) i els seus títols (catifes amb paper de seda). 
 5. Llistat de material i contes. 
 6. Presentació de la proposta als alumnes. Explicació de la celebració de les festes quinquennals. Treball previ dels contes.
 7. Elaboració de la tasca.

Cada grup-classe elabora un conte (caixa) i el seu títol corresponent (catifa). 

A més a més, es realitza un taller intercicle: infantil-primària (CM-CS) per elaborar les catifes dels alumnes d’Educació Infantil.

Temporització: 

 • tercer trimestre   curs 2018-2019
 • primer trimestre  curs 2019-2020

Recursos humans i materials: 

materials:

 • caixes de cartró
 • pintura
 • paper de seda
 • cola
 • paper continu

Valoracions i conclusions: 

Creiem que el treball ha sigut molt positiu. Els alumnes estaven motivats i molt participatius. Pensem que el fet que hi haja hagut una relació més directa entre l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i el dels diferents cicles de Primària els ha agradat molt a tots i ha fomentat l’aprenentatge cooperatiu i la convivència.

També creiem que és molt important que l’escola “traspasse” el que és merament l’edifici i participe més activament en les festes i la vida del poble.

Documentació complementària: 

– Veure el reportatge fotogràfic a continuació

– Article pàgina web:

https://agora.xtec.cat/ceip-jbserra-alcanar/general/quinquennals-a-lescola-benvinguts-al-mon-dels-contes/

Autoria de l’experiència

Coordinació: Alicia Amela, Anna Casabó, Dolors Esteller, Rebeca Garcia, Mireya Miguel
Professorat implicat: Claustre de l’Escola