Modalitats de formació per a centres

SEMINARI DE COORDINACIÓ

Descripció És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa.

Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea, per càrrec.

Finalitat
 • Compartir i intercanviar projectes, experiències i metodologies educatives entre centres.
 • Enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives per avançar en la millora dels projectes propis de cada centre.
Característiques
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.
Assignació Mínim: 15 persones o el 80% del professorat al qual va dirigida l’activitat. Vegeu l’apartat sobre l’assignació de places.
Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron o mixt)
Durada Total: mínim 15 hores

Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat 1/3

Models de distribució recomanats:

Exemple1 Exemple 2
Durada total 15 hores 21 hores
Part síncrona 10 hores 14 hores
Altres requisits 5 hores 7 hores

Els altres requisits corresponen a un treball destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivells 2 i 3)
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 3)
Requisits de

certificació

 • Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
 • Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
 • D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
Formador/a Les persones que tenen les funcions de coordinació se certificaran com a formador.

Es pot rebre assessorament puntual extern per part d’un o més ponents

Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

Documentació necessària
 • En acabar la formació, la persona coordinadora haurà d’emplenar un qüestionari de seguiment del treball realitzat per donar resposta als objectius plantejats.
 • Les unitats o institucions responsables posaran a disposició del professorat els resultats i els materials obtinguts al llarg de la formació.

==============================================================================

CURS / SEMINARI D’EQUIPS DE CENTRE

Descripció És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.

L’estructura formativa incorpora la planificació, l’experimentació i l’avaluació del pla d’actuació en el centre de la temàtica treballada.

Finalitat
 • Compartir i intercanviar projectes, experiències i metodologies educatives entre centres.
 • Enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives per avançar en la millora dels projectes propis de cada centre.
Característiques
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.
Assignació En general, amb un mínim de 5 centres.

Cada proposta formativa definirà la composició dels equips que hi prendran part.

Vegeu l’apartat sobre l’assignació de places.

Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron o mixt)
Durada Total: mínim 30 hores

Altres requisits (hores incloses a la durada total): mínim 1/3; màxim 2/3

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2
Durada total 30 hores 30 hores
Part síncrona 10 hores 20 hores
Altres requisits 20 hores 10 hores

Els altres requisits corresponen a treball autònom en el propi centre per a la realització del Pla d’actuació.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivells 2 i 3)
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 3)
Requisits certificació
  • Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
  • Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
 • D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
Formador/a
 • En el format curs, disposarà de professional expert que se certificarà com a persona formadora.
 • En el format seminari, tindrà un equip de coordinació i/o una persona formadora.
 • En tots els casos, poden rebre assessorament puntual extern per part d’un o més ponents. 

Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

Documentació necessària
 • En acabar la formació, la persona formadora o coordinadora haurà d’emplenar un qüestionari de seguiment del treball realitzat per donar resposta als objectius plantejats.
 • Les unitats o institucions responsables posaran a disposició del professorat els resultats i els materials.

==============================================================================

TALLER D’EQUIPS DE CENTRE

Descripció És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.
Finalitat
 • Compartir i intercanviar projectes, experiències i metodologies educatives entre centres.
 • Enriquir el potencial educatiu de cada centre amb les aportacions col·lectives per avançar en la millora dels projectes propis de cada centre.
Característiques
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.
Assignació En general, amb un mínim de 5 centres.

Cada proposta formativa definirà la composició dels equips que hi prendran part.

Vegeu l’apartat sobre l’assignació de places.

Durada Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron o mixt)
Durada Total: màxim 20 hores

Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat 1/3

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Durada total 10 hores 15 hores 20 hores
Part síncrona 7 hores 10 hores 13 hores
Altres requisits 3 hores 5 hores 7 hores

Els altres requisits corresponen a un treball destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
 • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivells 2 i 3)
 • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 3)
Requisits certificació
  • Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
  • Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
 • D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
Formador/a Els tallers poden disposar:

 • de professional expert que se certificarà com a persona formadora o bé
 • de persona coordinadora, en aquest cas, poden rebre assessorament puntual extern per part d’un o més experts que se certificaran com a ponents.Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.
Documentació necessària
 • En acabar la formació, la persona formadora o coordinadora haurà d’emplenar un qüestionari de seguiment del treball realitzat per donar resposta als objectius plantejats.
 • Les unitats o institucions responsables posaran a disposició del professorat els resultats i els materials.