16. Treball amb alumnes TEA

Dades del centre

Nom del centre: Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730250
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Davant el cas d’un alumne TEA va sorgir la necessitat d’utilitzar algun mètode que facilités l’aprenentatge d’est xiquet adapatant l’àmbient planificant activitats adequades a l’alumne.

Àmbits d’actuació

USEE
3r del segon cicle d’Educació Infantil
Currículum/Gestió i organització

Capacitats / Competències

– Descoberta d’un mateix i dels altres
– Descoberta de l’entorn
– Àrea de comunicació i llenguatges

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2013-2014

Punt de partida: Al centre Joan Baptista Serra d’Alcanar disposem de la Unitat de Suport a l’Educació Especial. Des del curs 2007 atenem diverses tipologies d’alumnes com són els que presenten trastorns de l’espectre autista, dèficits intel·lectuals lleugers i mitjans i també alumnes amb dèficit cognitiu associat a una situació social desafavorida.
Al setembre, abans de començar les classes, la tutora de l’aula ordinària i la tutora de la USEE, ens vam reunir per fer un pla individualitzat per a l’alumne tot tenint en compte les dificultats d’aprenentatge que presentava. Ens vam va plantejar un treball molt manipulatiu que fomentés l’autonomia de treball de l’alumne. A més a més, vam acordar que el material que s’utilitzés a la USEE també s’utilitzaria a la classe ordinària per tal que tot l’alumnat es familiaritzés amb el material nou.

Objectius:

  • Aconseguir fomentar l’autonomia personal i els hàbits de treball
  • Potenciar la socialització en el grup classe

Desenvolupament de l’experiència: 

El referent teòric de l’experiència (Metodologia Teach) sorgeix a la Universitat de Carolina del Nord als anys 70 amb la prioritat d’oferir serveis a les persones TEA, al seu entorn i generar coneixements. Est mètode utilitza tècniques educatives com:
 Informació visual
 Organització de l’espai
 Concepte d’acabat
 Rutines flexibles
 Individualització

Abans de centrar-nos en la narració de l’experiència expliquem una mica com és l’alumne. El subjecte presenta les següents característiques:
 No té cap tipus de llenguatge comunicatiu
 Dificultats en la interacció amb els iguals
 Inquietud
 Dificultat en l’autoregulació de la conducta

La sessió de treball que expliquem consta de dos parts. Per una banda, l’estimulació cognitiva i per l’altra part l’estimulació multisensorial.
Estimulació cognitiva:
 Comencem mostrant a l’alumne l’agenda visual per anticipar-li les activitats que realitzarà.
 Anem al racó de treball on troba les caixes amb el material necessari
 Una vegada realitzat l’activitat encomanada, la deixa a la caixa de feines acabades. I així successivament fins que acaba totes les feines encarregades.
La segona part de la sessió de treball se centra en l’estimulació multisensorial, d’esta manera podem accedir als diferents sentits i així afavorir l’aprenentatge i facilitar la relaxació de l’alumne.
El material utilitzat és el següent:
 Una bola de llums de colors que gira i es reflecteix per tota l’aula per poder treballar així el sentit de la vista i l’atenció.
 Cremes amb diversos olors per estimular l’olfacte amb les quals sempre se li aplica una mica de massatge.
 Material amb diverses textures per poder treballar el tacte: llana, velcro, vellut, una caixa plena de boles petites de suro, boles humides, farina amb aigua…. se li fan anar tocant tots els materials per a que experimenti les diferents textures de què disposem. En el moment que el xiquet toca les boles humides  expressava el seu rebuig amb ànsies.
 Una pilota bobath per col·locar al nen sobre ella i treballar la confiança amb l’adult.
Totes estes activitats estaven sempre acompanyades de música relaxant per afavorir la realització de les activitats.

Temporització: Tot un curs acadèmic

Valoracions i conclusions: Esta experiència va fer reflexionar els professionals implicats en l’experiència sobre la importància de l’adequació de l’entorn i sobre la diversitat de materials que ens poden ajudar a l’accés dels aprenentatges dels nostres alumnes.
La metodologia multisensorial facilitava els petits moments d’atenció sostinguda, necessària d’altra banda per a fixar els aprenentatges per part de l’alumnat amb greus dificultats cognitives.
.A més a més, també va tindre de positiu que aquest material es va utilitzar a dins de l’aula ordinària com una rutina de treball, sempre amb el suport d’un professional. D’esta manera afavoríem la inclusió de l’alumne a l’aula ordinària, ja que la resta de xiquets podien compartir el treball que realitzava.

Autoria de l’experiència

Coordinació: Ana Mocholí Lladosa
Professorat implicat: Auxiliar d’educació especial : Nuri Fabregat
Tutora de l’aula ordinària : Aure Ballesteros