3. No et facis fora

Dades del centre

Nom del centre: Institut Ramon Berenguer IV, Institut de Tecnificació esportiva i Col·legi Sagrat Cor
Adreça: Diverses
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977 702 956
Adreça electrònica: integrador@amposta.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Amb la intenció d’evitar expulsions d’alumnes que han fet absentisme o han tingut conductes contràries a la convivència als centres d’Amposta, i en col·laboració amb el PEE i l’Ajuntament, l’integrador social coordina una activitat en què col·laboren els 3 centres d’ESO i diverses entitats locals (CSM Pere Mata, Residència d’avis, Coordinadora d’afectats per la malaltia d’alzheimer, Creu Roja, Càritas…).
El plantejament és que els alumnes que tradicionalment haurien estat sancionats amb una expulsió, i prèvia la conformitat dels pares i de l’alumne afectat, canvien aquesta expulsió per uns dies de treball social en una de les entitats locals receptores, després de l’horari escolar.
D’aquesta manera els alumnes entren en contacte amb situacions humanes desfavorides i amb el món del treball, les quals coses són susceptibles de provocar una sensibilització positiva, i, alhora, no perden hores lectives.
Tant les avaluacions que es fan als centres d’ensenyament com als centres receptors són molt positives, els alumnes estan contents i responen molt bé a l’activitat, si més no mentre es realitza, tot i que no evita les reincidències.

Àmbits d’actuació

Entorn: L’àmbit d’actuació inclou diverses entitats locals (CSM Pere Mata, Residència d’avis, Coordinadora d’afectats per la malaltia d’alzheimer, Creu Roja, Càritas…).
ESO Els alumnes procedeixen dels centres d’educació secundària obligatòria d’Amposta.
Gestió i organització: La coordinació entre els centres va a càrrec de l’integrador social d’Amposta.

Capacitats / Competències

Aprendre a aprendre, Social i ciutadana, Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2012-2013

Punt de partida: NOFC i unes enquestes que es fan tant a l’alumne com al tutor per descobrir l’àmbit en què l’acció pot ser més positiva i el centre receptor idoni.

Objectius:

Evitar expulsions per absentisme o per conductes contràries a la convivència als centres d’ESO, però mantenint un format de sanció.
Posar els alumnes en contacte amb situacions personals desfavorides i amb el món del treball per sensibilitzar-los positivament.

Desenvolupament de l’experiència:

Des de fa 2 cursos s’està desenvolupant aquesta experiència amb resultats molt positius durant el temps de durada de cada acció concreta. Tot i així, no evita que alguns alumnes reincideixin.
Aquest curs han participat en el projecte 20 alumnes dels 3 centres d’ESO, de moment no s’ha involucrat el centre de Formació professional ni els alumnes de Batxillerat.

Temporització: Generalment la durada de cada bloc de treball socials és de 4 tardes fora d’hores lectives.

Recursos humans i materials: Només comptem amb unes poques hores de l’integrador social per coordinar el projecte i la voluntat de tots els centres involucrats, tant els d’ensenyament com els receptors.

Valoracions i conclusions: Tant les avaluacions que se’n fan als centres d’ensenyament com als centres receptors són molt positives, els alumnes estan contents i responen molt bé a l’activitat, si més no mentre es realitza, tot i que no s’han evitat les reincidències.
Hem reflexionat sobre la possibilitat d’ampliar les accions en el temps per a aquests alumnes reincidents, però amb els mitjans actuals (l’integrador social només pot dedicar unes hores al projecte) és materialment impossible intentar-ho.

Documentació complementària: Emprem la següent documentació:
– Avaluació del tutor per a deduir els interessos, destreses i capacitats de l’alumne
– Avaluació del centre receptor
– Autoavaluació de l’alumne
– Avaluació final del tutor per valorar el conjunt de l’experiència

Autoria de l’experiència

Coordinació: Integrador social local, Jesús Díez
Professorat implicat: Els tutors d’ESO i els equips directius dels 3 centres involucrats.