Pràctiques educatives de referència

Consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

Marc normatiu

 • Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.
 • RESOLUCIÓ EDU/1720/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica.

Pràctiques de referència reconegudes al territori

Nota: S’adjunta el nom de la pràctica de referència reconeguda com a innovació i el centre on es va dur a terme.

 • Les TIC com eina de col·laboració i inclusió. INS La Sénia. (Convocatòria participació: Resolució EDU/1720/2019)
 • Apadrinem l’església romànica de la Palma d’Ebre. ESC 1 d’Abril (ZER Ebre). (Convocatòria participació: Resolució EDU/1720/2019)

Requisits

Poden participar en la convocatòria els professors o grups de professors del Servei d’Educació de Catalunya compleixin amb el requisits següents:

 • Que la pràctica estigui emmarcada en un o més dels tres àmbits d’innovació definits per l’ordre ENS/303/2015, del 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica:
  Àmbit 1: Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge.
  Àmbit 2: Organització i gestió educativa.
  Àmbit 3: Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.
 • Presentar una memòria de la pràctica educativa de referència d’innovació pedagògica amb evidències concretes de les millores generades en el centre educatiu on s’ha implementat la pràctica educativa de referència. El document per elaborar la memòria es troba al portal de centres.
 • Presentar la fitxa resum de la pràctica educativa de referència d’innovació pedagògica. El document per elaborar la fitxa es troba al portal de centres.
 • Que la pràctica no hagi estat certificada d’innovació amb anterioritat en el mateix centre.
 • Que la pràctica consolidada sigui coherent amb el projecte educatiu de centre i compti amb el vistiplau de la direcció centre on s’ha implementat la pràctica educativa de referència d’innovació pedagògica amb evidències de millora.
 • Haver desenvolupat la pràctica en un mínim de 3 cursos els darrers 5 cursos escolars.
 • Totes les pràctiques educatives de referència han de contemplar de forma clara i visible la llicència de Creative commons mínima de: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)