Modalitats de formació individual

Segons les seves característiques, la formació individual es pot agrupar en quatre blocs:

BLOC 1. Modalitats de formació individual

TALLER
Descripció Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat.
Finalitat
 • Contribuir a l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat aprofundint en un aspecte concret i alhora pràctic.
 • Reflexionar entorn d’un tema, a partir de la pràctica professional dels docents de diferents centres o altres agents educatius del territori.
Característiques
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.
 • Només seran certificables si tenen una durada superior a 5 hores.
Assignacions Mínim: 15 assignacions o el 80% del professorat al qual va dirigida l’activitat.

Vegeu l’apartat sobre l’assignació de places.

Format Presencial, semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron, mixt o asíncron)
Durada
 • Total: màxim 20 hores
 • Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat màxim 1/3 per a tallers de més de 5h

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3
Durada total 20 hores 15 hores 10 hores
Part síncrona 13 hores 12 hores 7 hores
Altres requisits 7 hores 3 hores 3 hores

Aquest treball, individual o col·lectiu, estarà destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)
 • Aprofitament en termes d’aprenentatge dels continguts de la formació orientats a una futura implementació a la pràctica docent. (Nivell 2)
 • En aquelles activitats que ho contemplin, transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivell 3)
Requisits certificació
 • Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones.
 • Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
Formador/a Es disposarà de professional expert que se certificarà com a persona formadora.

==============================================================================

CURS

Descripció Modalitat de formació impartida per una persona experta
Finalitat
 • Contribuir a l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat aprofundint en un aspecte concret i alhora pràctic.
 • Reflexionar entorn d’un tema, a partir de la pràctica professional dels docents de diferents centres o altres agents educatius del territori.
Característiques Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.
Assignacions Mínim: 20 assignacions (tenint en compte al col·lectiu a qui s’adreça) Màxim: 40 assignacions per formador (en funció del disseny de l’activitat)

Vegeu l’apartat sobre l’assignació de places.

Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron, mixt o asíncron)
Durada
 • Total: mínim 15 hores
 • Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat 1/3

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2
Durada total 30 hores 20 hores
Part síncrona 20 hores 14 hores
Altres requisits 10 hores 7 hores

Aquest treball, individual o col·lectiu, estarà destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)
 • Aprofitament en termes d’aprenentatge dels continguts de la formació orientats a una futura implementació a la pràctica docent. (Nivell 2)
 • En aquelles activitats que ho contemplin, transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivell 3)
Requisits certificació
 • Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones
 • Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
Formador/a Es disposarà de professional expert que se certificarà com a persona formadora.
Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

==============================================================================

SEMINARI
Descripció Modalitat que promou la reflexió de docents de diferents centres o altres agents educatius del territori entorn d’un tema, a partir de la seva pràctica professional.
Finalitat
 • Contribuir a l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat aprofundint en un aspecte concret i alhora pràctic.
 • Reflexionar entorn d’un tema, a partir de la pràctica professional dels docents de diferents centres o altres agents educatius del territori.
Característiques
 • Metodologia basada en la reflexió sobre la pràctica.
 • Ha d’incloure activitats d’implementació i d’avaluació de la pràctica a l’aula.
 • Estableix uns objectius de la formació amb els seus criteris i indicadors.
Assignacions Mínim: 15 assignacions.

Vegeu l’apartat sobre l’assignació de places.

Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron o mixt)
Durada Total: mínim 20 hores

Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat 1/3

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2
Durada total 20 hores 30 hores
Part síncrona 14 hores  20 hores
Altres requisits 7 hores 10 hores

Aquest treball, individual o col·lectiu, estarà destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

Avaluació
 • Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)
 • Aprofitament en termes d’aprenentatge dels continguts de la formació orientats a una futura implementació a la pràctica docent. (Nivell 2)
 • En aquelles activitats que ho contemplin, transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivell 3)
Requisits certificació
 • Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones
 • Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
Formador/a Es disposarà  d’una persona o un equip de coordinació que certificaran com a persona formadora.

Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

 

BLOC 2. Modalitat de reflexió col·lectiva entre iguals per al professorat de diferents centres:

GRUP DE TREBALL
Descripció És una modalitat formativa que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa. La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics i pràctiques innovadores. Poden estar constituïts només per professorat o bé incloure també la participació d’altres professionals vinculats a l’àmbit educatiu, comunitari o universitari.

En el cas que tingui una durada superior a un any caldrà diferenciar els objectius finals del grup de treball i els objectius de cadascun dels anys.

Excepcionalment, es consideraran grups de treball aquells grups que, en el context de la millora de la pràctica docent promoguda per l’administració educativa, rebin un encàrrec des dels serveis centrals o des dels serveis territorials del Departament d’Educació.

Finalitat Els grups de treball tindran com a propòsit alguna o diverses de les següents finalitats:

▪ Millorar les competències professionals del professorat.

▪ Promoure la incorporació de canvis metodològics i pràctiques innovadores.

▪ Promoure la recerca en l’àmbit de l’educació.

▪ Afavorir la interacció dels professionals de l’educació amb altres professionals vinculats a l’àmbit educatiu i universitari.

▪ Elaborar i difondre propostes educatives i formatives.

Característiques Es basa en un treball de reflexió col·lectiva entre iguals. Una o dues de les persones participants fa les funcions de coordinació (planificació, seguiment, documentació…)
Assignacions Mínim de 5 assignacions comptant la persona coordinadora, tret dels indrets amb clara dispersió geogràfica, de temàtiques molt específiques i aquells que es desenvolupen en el marc dels plans educatius d’entorn amb participació d’altres agents educatius del territori.
Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron o mixt)
Durada Total: mínim 30 hores; màxim 60 hores

Altres requisits (hores incloses a la durada total): recomanat 1/2 de les hores totals

Models de distribució recomanats:

Exemple 1 Exemple 2
Durada total 30 hores 45 hores
Part síncrona 15 hores 25 hores
Altres requisits 15 hores 20 hores
Avaluació Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)

Avaluació dels materials i/o de les evidències justificades del treball realitzat. (Nivell 2)

Requisits certificació Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.

Valoració positiva dels materials i/o de les evidències justificades del treball realitzat.

Formador/a Les persones que tenen les funcions de coordinació se certificaran com a formadors.

Es pot rebre assessorament puntual extern per part d’un o més ponents.
Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

Documentació necessària Els materials i les evidències justificades del treball realitzat han d’estar a disposició de la resta del professorat i les unitats o institucions organitzadores són els responsables de la seva difusió a les pàgines web.

 

BLOC 3. Modalitats de dinamització, sensibilització i divulgació:

CONFERÈNCIA, TAULA RODONA, TROBADA PEDAGÒGICA, INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES, JORNADES I CICLE DE CONFERÈNCIES
Descripció Són modalitats de formació intensiva i de curta durada a l’entorn d’un tema monogràfic.
Finalitat
 • Aprofundir en l’estudi d’algun tema específic i/o intercanviar experiències i innovacions puntuals entre professionals.
Característiques
 • Es compta amb la presència de ponents, a qui s’encarrega la presentació d’un tema determinat, i/o de persones que presenten experiències realitzades en centre.
 • Només seran certificables si tenen una durada superior a 5 hores.
 • En funció de les característiques concretes es diferencien:
 • Conferència i taula rodona: impartides per un (conferència) o més ponents (taula rodona) especialistes en la matèria.
 • Trobada pedagògica i intercanvi d’experiències: impartides per professorat que presenta experiències desenvolupades en el seu centre. També es podrà contextualitzar el marc teòric amb un o més ponents experts en la matèria.
 • Jornades: inclou elements de les modalitats anteriors i/o tallers pràctics.
 • Cicle de conferències: grups de conferències o taules rodones al voltant d’un mateix tema.
Assignacions Mínim: 30 assignacions.
Format Presencial , semipresencial (síncron, mixt o asíncron), en línia (síncron, mixt o asíncron)
Durada En funció de la durada es pot diferenciar entre:

 • Conferència i taula rodona: màxim 3 hores. No certificables.
 • Trobada pedagògica i intercanvi d’experiències: mínim 4 hores (certificable a partir de 5 hores)
 • Jornades: mínim 5 hores
 • Cicle de conferències: mínim 5 hores
Avaluació Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)
Requisits certificació
 • Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
Formador/a Les persones que imparteixen aquestes modalitats s’anomenen ponents.

Reviseu l’apartat de Certificació de les persones formadores.

 

BLOC 4. Modalitats d’estades formatives:

ESTADA FORMATIVA A L’EMPRESA
Descripció Les estades formatives del professorat a les empreses o institucions representen una oportunitat única perquè el professorat estigui en contacte amb empreses del sector productiu relacionat amb els ensenyaments que imparteix.

S’adrecen al professorat de formació professional.

Se’n diferencien dos tipus, A i B:

 • Tipus A:
 • Es fan fora de l’horari lectiu de manera que el professorat fa compatible l’estada i la seva activitat docent.
 • Es poden sol·licitar durant tot el curs acadèmic a la Sub-direcció General de Programes, Formació i Innovació.
 • Tipus B:
 • Es fan en períodes i horaris coincidents total o parcialment amb l’horari lectiu.
 • S’han de sol·licitar mitjançant convocatòria publicada al DOGC.
Finalitat
 • Permetre que el professorat estigui en contacte amb el món de l’empresa apropant-lo als processos productius, les tecnologies actuals i la prestació de serveis.
 • Actualitzar el coneixement amb les tecnologies actuals.
 • Apropar el docent al seu entorn productiu i socioeconòmic.
 • Garantir que la formació tecnicopràctica que ha de rebre l’alumnat estigui actualitzada.
Característiques
 • És una activitat individual on un docent s’incorpora durant un període de temps a l’activitat laboral de l’empresa.
Assignacions Activitat individual.
Format Presencial o semipresencial (síncron, mixt o asíncron)
Durada
 • Tipus A: en general entre 20 i 100 hores.
 • Tipus B: entre 26 i 80 hores.
Avaluació Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)

Avaluació dels materials i/o de les evidències justificades del treball realitzat. (Nivell 2)

Requisits certificació Certificat de l’empresa amb la totalitat d’hores realitzades.

Valoració positiva de la memòria.

Formador/a No és pertinent la certificació.
Documentació necessària
  • Sol·licitud de la direcció del centre.
  • Memòria de les tasques realitzades a l’empresa.
  • Document de confidencialitat respecte a l’empresa.
 • Document de no tenir cap relació laboral amb el sector.

==============================================================================

ESTADA FORMATIVA A L’ESTRANGER
Descripció Les estades formatives a l’estranger, en centres o institucions de reconegut prestigi en el món educatiu, representen una oportunitat única perquè el professorat estigui en contacte amb les novetats relacionades amb els ensenyaments que imparteix, així com amb diferents metodologies.
Finalitat
 • Millorar les competències professionals del professorat.
 • Promoure la incorporació als centres de canvis metodològics.
 • Fomentar l’intercanvi de pràctiques de referència entre professorat de diferents centres.
Característiques
 • És una activitat individual on un docent s’incorpora durant un període de temps en un altre centre docent o institució i realitza diferents activitats durant l’estada:
 • intercanvi d’experiències, visites d’estudi.
 • realització de petits estudis i recerca.
 • assistència a conferències, seminaris i tallers.
 • cooperació en projectes.
 • S’han de sol·licitar mitjançant convocatòria pública d’una administració educativa.
Assignació Activitat individual.
Format Presencial o semipresencial (síncron, mixt o asíncron)
Durada En general entre 35 i 100 hores.
Avaluació Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)

Avaluació dels materials i/o de les evidències justificades del treball realitzat. (Nivell 2)

Requisits certificació Certificat del centre o institució que inclou la totalitat d’hores realitzades.

Valoració positiva de la memòria.

Formador/a No és pertinent la certificació.
Documentació necessària
 • Sol·licitud individual amb conformitat de la direcció del centre.
 • Certificació del centre o institució on s’ha realitzat l’estada.
 • Memòria de les tasques realitzades al centre o institució i de l’aplicabilitat de la formació rebuda en el centre de treball.