PFZ i modalitats formatives

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educpfzatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Montsià és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Montsià.

Criteris, instruccions i orientacions del PFZ 2021-2022 (accés XTEC)


Modalitats de formació: