Programes d’innovació

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015).

Per tal d’ampliar informació: informació sobre innovació a XTEC;

Programes vigents per a educació infantil i primària

Impulsats per la Direcció General de Currículum i Personalització

Impulsats per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital

Impulsats per la Direcció General d’Atenció a la família i Comunitat Educativa

Programes vigents per a educació secundària obligatòria i batxillerat

Impulsats per la Direcció General de Currículum i Personalització

Impulsats per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital

Impulsats per la Direcció General d’Atenció a la família i Comunitat Educativa

Programes vigents per a Formació Professional i Règim Especial

Impulsats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Impulsats per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital

Impulsats per la Direcció General de Currículum i Personalització

Programes vigents per a Centres de Formació d’Adults

Impulsats per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital