Consulta sobre Gestió beques NEE (MEC) en la situació Covid 19

Es va fer la consulta als ST sobre què es calia fer amb l’import corresponent a beques de reeducació (nee) del MEC, cobrades pel centre i que no s’han pogut destinar a la seva finalitat.

En la resposta, la referent de gestió econòmica dels ST al SE VOC VIII, va passar les instruccions del Ministeri al respecte. En el punt 2.c3) on es fa referència a les reeducacions, hi diu:

c.3) Reeducación pedagógica, reeducación del lenguaje y ayudas para altas capacidades: Dadas las circunstancias concurrentes como consecuencia de los efectos derivadosde la propagación del COVID 19 así como de la declaración del estado de alarma y la especial vulnerabilidad en la que se encuentran los alumnos destinatarios de estas ayudas y de sus familiares, con carácter excepcional, se considerarán amparados por esta ayuda todos aquellos gastos que redunden en favorecer la reeducación pedagógica o del lenguaje de los alumnos que por las circunstancias descritas, no han podido asistir a las sesiones presenciales de los profesionales previamente fijadas, tales como adquisición de material informático o audiovisual siempre que, por parte de los equipos de orientación o por la Administración educativa competente, se estime que redundan en favorecer la reeducación de estos estudiantes.

En cualquier caso, se considerarán justificados los gastos de reeducación pedagógica o del lenguaje que hayan sido realizados hasta el primer día de comienzo del curso escolar 2020-2021.

Gestió econòmica de les beques

En relació al dubte comentat sobre quina consideració han de tenir les aportacions i factures relacionades amb les beques recordar que en els Documents Organització i Gestió del centre hi ha aquesta explicació:

Gestió econòmica de les beques

Si les beques dels alumnes estan destinades al pagament del material escolar o altres conceptes que el centre gestioni conjuntament per a tots els alumnes, ha d’integrar aquests ingressos en el pressupost general del centre i identificar-los separadament per a la justificació i la liquidació posteriors.

En la resta de supòsits, en què el centre fa d’intermediari, els ingressos de beques es tracten com a concepte extrapressupostari (1).

Pot donar-se el cas, però, que el centre hagi de tractar part d’una beca com un concepte extrapressupostari i una altra com a pressupostari, en què caldrà fer dues anotacions comptables diferenciades.

(1) Aquest seria també el cas de les despeses per factures en concepte de reeducació pedagògica o del llenguatge emeses per professionals que han fet la intervenció a un/a alumne/a en concret. Interpretem que aquestes factures haurien d’anar a nom de l’alumne/a i no del centre, atès que el centre no les “paga” sinó que només fa d’intermediari.

Normativa dels Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2020-2021

Quan cal fer contracte?

Cal regularitzar amb algun tipus de contracte les despeses superiors a 2000€ anuals (iva exclòs).

Si signem un contracte privat de serveis ja ens serveix, com fem per exemple amb les empreses d’autocars, cases de colònies… En aquests casos, cal vigilar si hi ha una clàusula de renovació anual; si és el cas, cal que s’especifiqui que aquest contracte es pugui trencar en qualsevol moment. 

Si no tenim contracte privat, cal fer un contracte menor, millor per any natural, sobretot amb aquells proveïdors amb els quals fem una despesa recurrent. Cal renovar-lo anualment.

Hi ha un document model de contracte menor i una carta de comunicació per a l’empresa (font: Portal de centres).

Resum

Liquidació del pressupost [Documents per a l’organització i la gestió dels centres (6/08/2020)]

El director o directora ha de preparar la liquidació pressupostària i la proposta d’eventuals romanents del pressupost de l’exercici següent i les ha de presentar al consell escolar perquè les valori.

Els documents de la liquidació del pressupost que cal presentar al Departament d’Educació, abans del 31 de març, són els següents:

  • Acta d’arqueig amb data 31 de desembre.
  • Certificat del saldo de cada compte bancari a nom del centre.
  • Certificat del director o directora del centre del saldo de totes les caixes de diners en metàl·lic.
  • Certificat del director o directora conforme s’ha dut a terme la gestió econòmica del centre d’acord amb la legislació vigent.
   • En aquest document, a l’apartat “Observacions”, si el romanent de l’exercici és superior al 20 % del total d’ingressos executats, s’ha de calcular i informar del romanent afectat i del romanent disponible. Tanmateix cal justificar aquest romanent i indicar quines actuacions s’han previst per reduir aquesta quantitat al llarg de l’exercici següent.

Tots aquests documents, excepte els certificats de comptes bancaris i caixes de diner en metàl·lic, s’extreuen del mòdul de gestió econòmica d’Esfer@.

D’acord amb l’article 11.1.a de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els centres han de fer públic en la seva pàgina web o en un altre mitjà, el seu pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució –per conèixer el grau d’execució amb caràcter trimestral– i de llur liquidació, i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta informació es justifica amb els documents que s’extreuen de l’aplicació Esfer@.