Pla de formació de zona (PFZ)

Tota la formació organitzada pel Departament d’Educació ha de garantir la coherència amb els objectius del Departament d’Educació i la complementarietat necessària entre la planificació realitzada des del territori (serveis territorials i serveis educatius) i la formació organitzada pels serveis centrals.

Als Plans de Formació de Zona (PFZ) els correspon donar resposta a les necessitats detectades en el territori, a partir de la detecció de necessitats dels centres i del professorat del seu àmbit territorial i elaboraran la proposta formativa del PFZ (descentralitzada), prenent en consideració les propostes de formació de les unitats del Departament d’Educació.

Els PFZ són el marc en què es recollirà la major part de l’oferta formativa, preferentment la formació en centre i per a centres que afecti els centres i/o els docents de la seva zona d’actuació, independentment que la gestió i l’organització de les activitats sigui centralitzada, territorialitzada o descentralitzada.

Els objectius de formació permanent volen donar resposta a les necessitats d’actualització i desenvolupament professional del professorat, dels centres educatius i dels equips de professionals del Servei d’Educació de Catalunya, i són el marc de referència comú per a la planificació de les propostes formatives del Departament d’Educació.

Els objectius són:

1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.
7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.
10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

(actualitzat maig 2021)