Pla de formació de zona (PFZ)

El Departpfzament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ)  és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats  i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Rubí.

 

A continuació us detallem els objectius que emmarquen el Pla de Formació de Zona previstos pel període 2017-2020 :

1.Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
2.Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
3.Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
4.Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
6.Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.
7.Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectescomunitaris.
9.Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir elsàmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.
10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.