Curs 2019-2020

Materials de la sessió de formació als aplicadors de les Proves 4t

A continuació trobareu els enllaços als diferents materials presentats a la sessió de formació realitzada a Rubí, prèvia a l’aplicació de les proves:

RESOLUCIÓ EDU/2547/2019, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la
prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2019-
2020.

PRESENTACIÓ APLICADORS PRESENTACIÓ CORRECTORS

PAUTES I CONSELLS PER A L’APLICACIÓ DE LES PROVES

Calendari 2019-2020

Calendari Actuacions

Del 18 al 29 de novembre de 2019
 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar professors aplicadors
Del 3 al 13 de febrer de 2020
 • rebre i custodiar les proves
A partir del 10 de febrer de 2020
 • extreure les llistes de control dels alumnes per fer les proves
Del 12 al 14 de febrer de 2020
 • introduir les possibles incidències referides a l’assignació de codis contingents, baixes  i absències
12 i 13 de febrer de 2020
 • aplicar les proves
  – 12 de febrer: llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), matemàtiques i llengua catalana
  – 13 de febrer:cientificotecnològica, llengua castellana i, si s’escau, aranès
A partir del 20 d’abril de 2020
 • descarregar els informes de centre i els informes dels alumnes que s’han de lliurar a les famílies
Del 20 al 30 d’abril de 2020
 • accés dels centres a la plataforma per visualitzar les correccions
 • tramitar les reclamacions
A partir d’octubre
 • descarregar la informació de cada ítem