Formació de direccions

Curs 2020-2021

Preinscripció: Novetats curs 2021/2022 (març 2021)

 

 

 

Presentació Reunió Inspecció-direccions (22/10/20)

 

 

 

Materials presentats altres cursos

Enllaç a la rúbrica MODEL D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE-AVALUACIÓ COMPETENCIAL. Elements per a l’autoavaluació d’un centre educatiu, elaborat per Roser Canals i Laia Bou, inspectores al Vallès Occidental

Avaluació per competències. Una nova mirada vers l’educació. Una oportunitat de replantejaments

L’avaluació en el marc d’un currículum competencial

Preguntes dinàmiques de grup

Documents de la protecció de dades

Made with Padlet

 

Presentació Una breu pinzellada a la convivència i la mediació

Documents de suport procedimental Règim disciplinari

Procediment expedient disciplinari. Normativa de referència

Faltes i sancions dels alumnes. Normativa de referència

Avaluació de l’alumnat. Reclamacions de notes. Normativa de referència