Competència digital docent

RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.

Per tal d’identificar les competències digitals per als professors no universitaris, així com per establir el marc i el disseny dels mitjans per a l’adquisició i acreditació d’aquestes competències per part del professorat, es va crear el Projecte interdepartamental de competència digital docent, mitjançant l’Acord GOV/157/2014 de 25 de novembre (DOGC núm. 6759, de 27.11.2014),amb participació de totes les universitats catalanes i dels departaments de la Generalitat amb competències sobre la matèria coordinats pel Departament d’Ensenyament.

Els resultats del treball realitzat en el marc del Projecte interdepartamental de competència digital docent es van presentar al Govern el 29 de desembre de 2015, que va aprovar la definició de les diferents competències digitals que han de tenir els mestres i professors.

Per tot això,

Resolc:

-1 Fer pública la definició de la competència digital docent que consta a l’annex.

-2 La competència digital docent ha de servir de referència per a les actuacions formatives o de reconeixement professional desenvolupades pel Departament d’Ensenyament que incloguin les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement entre els seus continguts o objectius.

Barcelona, 23 de maig de 2016

Jordi Miró i Meix

Director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex

Competència digital docent

1.Introducció

Un dels factors que més incideix en la tasca que els mestres i professors duen a terme als centres educatius està associat al seu bagatge competencial com a docents. La competència docent determina, en bona part, la qualitat de la seva acció educativa més enllà d’altres circumstàncies –com l’entorn socioeconòmic, el perfil del centre, la disponibilitat de recursos, les característiques de l’alumnat, etc.- que també condicionen la seva activitat professional.

Al llarg de les darreres tres dècades, i de manera més accentuada en els últims quinze anys, s’ha anat configurant una nova competència docent. Ho ha fet en paral·lel a l’expansió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la societat i, sobretot, a partir de la seva incorporació a l’escola. Es tracta de la Competència digital docent (CDD).

Alguns països, preocupats per la capacitació digital dels seus infants i joves, s’han adonat que el desenvolupament de la competència digital dels escolars requereix d’una òptima preparació del seu professorat. És per això que alguns d’ells han portat a terme diferents iniciatives per tal d’assegurar que els docents disposen d’un nivell adequat de CDD i garantir, al mateix temps, que estan capacitats per contribuir al desenvolupament de la competència digital de la població escolar.

Han estat capdavanters països com Dinamarca, en establir la Pedagogical Computer Driver License (PCDL) l’any 2003; Austràlia en definir, el 2002,A Proposal for the Development of an ICT Competency Framework for Teachers i el Ministeri d’Educació del Quebec (Canadà, 2001) en incorporar la competència d’integració de les TIC entre les competències que perfilen la professió de mestre en educació infantil, primària i secundària. Posteriorment, l’any 2006 el Ministeri d’Educació de Xile estableix setze estàndards TIC per a la formació inicial docent i el Regne Unit (2007) incorpora uns estàndards específics vinculats a la competència digital dels docents, en exercici o en formació. Més recentment, França (2011) ha desplegat el Certificat Informatique et Internet, Enseignant (C2i2e) que han d’acreditar tant els professors com altres formadors.

A l’estat espanyol, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat una Propuesta de Marco Común de Competencia Digital Docente (2014). Algunes comunitats autònomes també estan treballant en aquesta línia i elaboren propostes pròpies que serveixen de marc o de guia per al desenvolupament professional en la CDD. Com és el cas del Govern d’Extremadura que, l’abril de 2015, ha donat a conèixer el Portafolio de Competencia Digital Docente de Extremadura.

El mateix interès han mostrat associacions professionals i organismes internacionals de prestigi per empènyer en aquesta mateixa direcció. Destaquen la Internacional Society for Technology in Education (ISTE) que, l’any 2000, va publicar una primera versió dels estàndards nacionals en TIC per a docents. Estàndards que va actualitzar al 2008. I la UNESCO que, després d’una primera versió de competències digitals docent publicada el 2008, va donar a conèixer al 2011 el seu ICT Competency Framework for Teachers.

Aquestes iniciatives esdevenen un referent per al Projecte Interdepartamental de CDD de Catalunya que, més enllà de posar-se a l’alçada d’altres països desenvolupats, compta amb motivacions pròpies suficients per definir la CDD i desplegar-la al sistema educatiu català.

2.Definició de la Competència digital docent

S’entén per Competència digital docent la capacitat que tenen els docents d’aplicar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de: (a) facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de la competència digital d’aquest col·lectiu; (b) dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital; i (c) contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

La Competència digital docent (CDD) està formada per coneixements i habilitats de dos tipus: la competència TIC referida a l’ús instrumental de les tecnologies (CDI) i les habilitats de caire didàctic i metodològic (CDM).

CDD=CDI+CDM

2.1 Competència digital instrumental

A Catalunya la competència digital per a la ciutadania en general està definida en l’acreditació en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) en els seus tres nivells (ACTIC 1, 2 i 3)(Decret 89/2009, de 9 de juny i Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre).

Així, es considera que l’ACTIC és el marc de referència de la competència digital instrumental.

2.2 Competència digital metodològica

La Competència digital metodològica s’estructura en cinc dimensions i vint-i-sis descriptors declinats en indicadors de tres nivells d’assoliment, que configuren les competències específiques dels docents.

2.2.1 Dimensions

Per agrupar els descriptors de la CDM en categories, s’han definit 5 dimensions que són: (1) Disseny, planificació i implementació didàctica. (2) Organització i gestió d’espais i recursos educatius. (3) Comunicació i col·laboració. (4) Ètica i civisme digital. (5) Desenvolupament professional. Aquesta categorització no dóna lloc a dimensions estanques i excloents. Si bé la diferenciació entre dimensions ajuda a entendre la identitat pròpia que tenen els components de la CDD, el dia a dia a l’escola fa que el professorat, en les seves actuacions, mobilitzi, simultàniament i sense diferenciar-les, les diverses dimensions que conformen aquesta competència.

 

Dimensió

Descripció

Disseny, planificació i implementació didàctica Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de suport en la definició i execució del procés d’ensenyament-aprenentatge, dins i fora de l’aula per optimitzar la planificació i organització dinàmica de les experiències, les activitats i els recursos previstos per garantir l’adquisició dels aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió entre la comunitat educativa.
Organització i gestió d’espais i recursos educatius Capacitat per organitzar i gestionar, de manera responsable i sostenible, les tecnologies digitals de manera que facilitin i/o permetin millorar les condicions de treball, tant a nivell de gestió educativa com a nivell didàctic.
Comunicació i col·laboració Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s’utilitzen les tecnologies digitals per comunicar-se, col·laborar, crear i compartir continguts i construir coneixement en el marc del disseny, implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents i amb els alumnes.
Ètica i civisme digital Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies.
Desenvolupament professional Les competències relacionades amb el desenvolupament professional del docent tenen a veure amb les reflexions sobre la seva pràctica professional, en relació als reptes educatius que planteja la societat actual; així com la implicació en entorns educatius virtuals, on configura la seva identitat digital professional, aporta i divulga recursos educatius i es forma de manera permanent.

2.2.2 Descriptors de la competència digital metodològica per dimensions

S’han identificat un total de 26 descriptors de la CDM distribuïts entre les cinc dimensions. Cada un d’ells reflecteix una actuació o conducta que és pròpia i característica de la dimensió a la qual pertany. Tot i ser objectius i mesurables, els descriptors no restringeixen, en el seu enunciat, l’ampli ventall d’evidències que poden fer palesa la seva adquisició.

Són tres els àmbits en què el professorat activa la CDD en l’exercici de la seva activitat professional docent: l’aula, el centre educatiu i l’entorn. L’entorn s’entén en un sentit de proximitat física i també en un sentit més ampli de context global, ja que les tecnologies digitals fan possible que els processos educatius no quedin restringits a l’aula o altres espais del centre. Les actuacions que recullen els descriptors de la CDM poden dur-se a terme en qualsevol d’aquests tres àmbits i de manera simultània. Aquest seria el cas d’un professor que planifica i implementa al seu centre un projecte en línia on els seus alumnes treballen col·laborativament, en temps real i de manera asíncrona fent ús d’espais virtuals, amb alumnat d’un altre centre educatiu allunyat. Això li suposa una gestió i organització particular dels recursos i les infrastructures del centre i, al mateix temps, li permet incrementar el seu desenvolupament professional al treballar en xarxa amb professorat d’un altre centre.

Dimensió

Descriptors

1. Disseny, planificació i implementació didàctica

 

 

 

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge
1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica
1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infrastructures del centre
1.4. Incorporació de la competència digital dels alumnes a les programacions didàctiques
1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes
1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes
1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l’ús de tecnologies digitals
2.Organització i gestió d’espais i recursos digitals

 

2.1. Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infrastructures i espais digitals
2.2. Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre
2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge
2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals
3. Comunicació i col·laboració 3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals
3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals
3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals
4. Ètica i civisme digital

 

4.1. Protecció dels drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals
4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals
4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual
4.4. Foment de la inclusió digital
4.5. Foment de la construcció d’una adequada identitat digital
5. Desenvolupament professional

 

 

5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional
5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals
5.3.Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals
5.4. Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals
5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital
5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent
5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital

 

2.2.3 Indicadors de la competència digital metodològica per nivells

S’estableixen tres nivells (bàsic, intermedi i avançat) per tal de diferenciar el domini competencial assolit pels docents en cada descriptor de la CDM. El nivell bàsic comporta un mínim domini de la CDM, l’intermedi denota un major grau de competència i l’avançat posa de manifest un domini elevat i eficient de la competència.

Dimensió 1: Disseny, planificació i implementació didàctica
Descripció

Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de suport en la definició i execució del procés d’ensenyament-aprenentatge, dins i fora de l’aula; per a optimitzar la planificació i organització dinàmica de les experiències, les activitats i els recursos previstos per a garantir l’adquisició dels aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió entre la comunitat educativa.

Descriptor 1.1:Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d’ensenyament i aprenentatge
Indicadors

Bàsic

Utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’ensenyament-aprenentatge

Intermedi

Incorpora l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats d’ensenyament-aprenentatge

Avançat

Dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals amb metodologies que donen resposta a les necessitats de l’era digital
Descriptor 1.2: Selecció de recursos digitals per al disseny d’activitats i la planificació didàctica
Indicadors

Bàsic

Selecciona i prioritza els recursos i eines més adients per a diferents activitats

Intermedi

Elabora planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament seleccionats

Avançat

Avalua la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació d’ensenyament-aprenentatge
Descriptor 1.3: Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infrastructures del centre
Indicadors

Bàsic

Coneix els espais amb tecnologies digitals del centre i el seu funcionament

Intermedi

Utilitza els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent, amb i sense alumnes, de forma habitual

Avançat

Contribueix amb la seva iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent
Descriptor 1.4: Incorporació de la competència digital de l’alumnat a les programacions didàctiques
Indicadors

Bàsic

Dissenya activitats d’ensenyament-aprenentatge que tenen en compte l’ús de les tecnologies digitals

Intermedi

Dissenya les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

D’acord amb el desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”

Avançat

Coordina, al centre, l’aplicació del desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”
Descriptor 1.5: Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes
Indicadors

Bàsic

Utilitza les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

Intermedi

Col·labora en la planificació de centre de l’ús de les tecnologies digitals per donar resposta a les NESE

Avançat

Elabora materials i recursos personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia
Descriptor 1.6: Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes
Indicadors

Bàsic

Utilitza de forma individual recursos digitals per a la tutoria i seguiment de l’alumnat (reunions, assistència, avaluació, expedient, …)

Intermedi

Utilitza, compartint-los amb els altres professionals del centre, recursos digitals per realitzar l’avaluació i el seguiment dels alumnes

Avançat

Coordina en el centre la utilització de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes i dissenya noves actuacions en aquest àmbit
Descriptor 1.7: Desenvolupament de metodologies innovadores en l’ús de tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

Coneix les iniciatives d’innovació educativa al centre vinculades amb les tecnologies digitals i les té en compte a les seves programacions didàctiques

Intermedi

Participa en projectes d’innovació educativa al centre on les tecnologies digitals hi tenen un protagonisme rellevant

Avançat

Lidera projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores en l’ús de les tecnologies digitals

 

Dimensió 2: Organització i gestió d’espais i recursos digitals
Descripció

Capacitat per organitzar i gestionar, de manera responsable i sostenible, les tecnologies digitals, de manera que facilitin i/o permetin millorar les condicions de treball, tant a nivell de gestió educativa com a nivell didàctic.

Descriptor 2.1: Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infrastructures i espais digitals
Indicadors

Bàsic

Fa un ús responsable de les tecnologies digitals aplicant les normes d’ús dels recursos, infrastructures i espais digitals del centre

Intermedi

Vetlla per a què l’alumnat faci un ús responsable de les tecnologies digitals del centre i apliqui les normes d’utilització

Avançat

Resol incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús personal i de l’aula i fa propostes de millora per a la seva utilització
Descriptor 2.2: Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre
Indicadors

Bàsic

Coneix i utilitza el programari d’aplicació general del centre (gestió administrativa, tutoria, etc.)

Intermedi

Proposa millores en el programari d’aplicació general del centre i/o proposa incorporar nou programari

Avançat

Administra el programari d’aplicació general del centre i en coordina la utilització
Descriptor 2.3: Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge
Indicadors

Bàsic

Utilitza les tecnologies digitals d’aula: PDI, dispositius fixes i mòbils, etc. en funció de cada situació d’ensenyament-aprenentatge

Intermedi

Adapta les activitats d’ensenyament-aprenentatge als espais i a les tecnologies digitals de què disposa el centre

Avançat

Té la responsabilitat de modificar els espais d’ensenyament-aprenentatge amb tecnologies digitals per millorar-los i optimitzar la infrastructura disponible
Descriptor 2.4: Implicació en projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

Segueix allò que s’ha acordat a nivell de centre de participació en projectes relacionats amb les tecnologies

Intermedi

Forma part activa dels equips de centre i aporta la seva experiència i coneixements en l’aplicació dels projectes relacionats amb les tecnologies digitals

Avançat

Impulsa i/o coordina la realització de projectes de centre relacionats amb les tecnologies digitals

 

Dimensió 3: Comunicació i col·laboració
Descripció

Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s’utilitzen les tecnologies digitals per comunicar-se, col·laborar, crear i compartir continguts i construir coneixement en el marc del disseny, implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents i amb els estudiants.

Descriptor 3.1: Comunicació utilitzant tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

Utilitza tecnologies digitals per comunicar-se amb els seus alumnes i per coordinar-se amb d’altres docents

Intermedi

Utilitza recursos tecnològics per publicar i compartir les seves experiències docents

Avançat

Lidera projectes d’ús de tecnologies digitals per comunicar-se i compartir experiències i coneixements entre docents
Descriptor 3.2: Participació en xarxes educatives en entorns digitals
Indicadors

Bàsic

Forma part de xarxes educatives en entorns digitals

Intermedi

Col·labora de forma activa en xarxes educatives en entorns digitals

Avançat

Proposa i dinamitza projectes en xarxes educatives en entorns digitals
Descriptor 3.3: Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals
Indicadors

Bàsic

Utilitza els recursos i mitjans digitals per treballar col·laborativament amb els estudiants i els docents

Intermedi

Fomenta l’ús actiu del mitjans i recursos digitals per dur a terme treball col·laboratiu entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa

Avançat

Lidera processos de treball col·laboratiu amb i entre els diferents col·lectius de la comunitat

 

Dimensió 4: Ètica i civisme digital
Descripció

Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies.

Descriptor 4.1: Protecció dels drets fonamentals a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

Realitza activitats didàctiques amb els alumnes per promoure el respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals

Intermedi

Elabora materials didàctics de forma col·laborativa per promoure el respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals

Avançat

Assessora la comunitat educativa sobre mesures per garantir la privadesa de les dades personals en l’ús de tecnologies digitals i promoure una identitat digital responsable
Descriptor 4.2: Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

Realitza activitats didàctiques amb els alumnes per promoure l’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

Intermedi

Elabora materials didàctics per promoure l’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

Avançat

Promou en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals
Descriptor 4.3: Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual
Indicadors

Bàsic

Respecta els drets d’autor en els materials docents que reprodueix o que elabora fent ús de les tecnologies digitals

Intermedi

Promou el respecte a la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals durant les activitats amb els alumnes.

Avançat

Assessora d’altres professionals pel que fa al respecte de la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals
Descriptor 4.4: Foment de la inclusió digital
Indicadors

Bàsic

Potencia l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de tots els alumnes amb la intenció de compensar les desigualtats

Intermedi

Participa en l’organització de l’atenció a la diversitat del centre exercint accions per compensar les desigualtats d’accés i ús de les tecnologies digitals

Avançat

Lidera iniciatives d’utilització dels espais i recursos tecnològics digitals del centre per part de la comunitat educativa, orientades a la compensació de les desigualtats digitals
Descriptor 4.5: Foment de la construcció d’una adequada identitat digital
Indicadors

Bàsic

Desenvolupa activitats d’ensenyament-aprenentatge per a la construcció d’una identitat digital adequada dels alumnes

Intermedi

Incorpora a les creacions documentals i als espais virtuals la identitat digital del centre

Avançat

Participa en la millora de la identitat i de la reputació digital del centre educatiu

 

Dimensió 5. Desenvolupament professional
Descripció

Les competències relacionades amb el desenvolupament professional del docent tenen a veure amb les reflexions sobre la seva pràctica professional, en relació als reptes educatius que planteja la societat actual; així com la implicació en entorns educatius virtuals, on configura la seva identitat digital professional, aporta i divulga recursos educatius i es forma de manera permanent.

Descriptor 5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional
Indicadors

Bàsic

Utilitza la identificació digital professional de forma habitual en les comunicacions i el seu perfil actualitzat als espais virtuals del centre

Intermedi

Té un perfil digital i un currículum professional actualitzat en línia

Avançat

Utilitza les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i interacció professional
Descriptor 5.2. Pràctica reflexiva sobre la pràctica professional relacionada amb les tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

Utilitza els espais digitals amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències

Intermedi

Gestiona un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el seu coneixement professional i fer participar a la comunitat educativa

Avançat

Crea i gestiona espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i per afavorir la comunicació i la interacció entre els membres de la comunitat educativa
Descriptor 5.3. Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

Participa en projectes d’innovació basats en l’ús educatiu de les tecnologies digitals

Intermedi

Dissenya i implementa activitats i projectes d’innovació a l’aula que impliquen l’ús educatiu de les tecnologies digitals

Avançat

Impulsa projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies digitals a diferents àmbits
Descriptor 5.4. Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals
Indicadors

Bàsic

S’informa sobre els progressos de la recerca sobre l’impacte educatiu de les tecnologies digitals

Intermedi

Participa en recerques sobre els usos educatius de les tecnologies digitals

Avançat

Promou recerques que analitzen els efectes educatius de les tecnologies digitals
Descriptor 5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital
Indicadors

Bàsic

Gestiona informació multimèdia i la utilitza en situacions d’ensenyament-aprenentatge

Intermedi

Elabora continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge

Avançat

Crea i comparteix materials didàctics multimèdia en repositoris en línia
Descriptor 5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent
Indicadors

Bàsic

Utilitza materials docents compartits en xarxa per a l’acció docent a l’aula

Intermedi

Utilitza l’aprenentatge en xarxa com a mitjà de formació permanent

Avançat

Fomenta l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa, tant del centre com de fora
Descriptor 5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital
Indicadors

Bàsic

Participa en activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals

Intermedi

Es forma de manera permanent (“en qualsevol lloc i qualsevol moment”) mitjançant activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals

Avançat

Transforma la seva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals a aquesta, a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació permanent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>