Espai vinculat al Seminari de coordinació de secretaria que té com a objectiu facilitar la tasca de les persones que exerceixen aquest càrrec als centres , oferir recursos i accés a documentació per resoldre possibles dubtes i compartir coneixements.

Recomanacions per a la publicació d’imatges i altres dades dels alumnes a internet (I)

Presentació

 • Abans de publicar les dades dels alumnes, analitzar els riscos de difondre-les per poder implantar mesures per protegir-les.
 • Per publicar dades personals, cal tenir una base jurídica (art. 6.1 RGPD).
 • Abans de publicar les dades cal informar els pares, tutors o els mateixos alumnes (+14 anys) sobre tots els punts de l’art. 13 RGPD.
 • Publicar només dades necessàries i idònies per a la finalitat perseguida i en el mitjà adequat.
 • Limitar el temps de publicació en funció de la finalitat (dades actualitzades).
 • Garantir la integritat i la confidencialitat de la informació publicada (evitar accessos indeguts i manipulacions).
 • Recomanacions per sol·licitar consentiment:
  • Ha de ser desglossat (permetre consentir separadament cada tipus de tractament)
  • Demanar-lo amb una declaració escrita, i conservar-la. Si hi ha canvis substancials, recollir-lo novament
  • El llenguatge ha de ser concís i fàcil d’entendre, especialment si s’adreça als menors
  • S’ha d’especificar la finalitat de la publicació de les dades a internet
  • Ha d’incloure tota la informació prevista a l’art. 13 RGPD. Es pot oferir per capes
  • No ha de condicionar la realització de cap activitat ni la prestació de cap servei
  • Informar del període de validesa del consentiment i de la possibilitat de revocar-lo

Quan cal fer contracte?

Cal regularitzar amb algun tipus de contracte les despeses superiors a 2000€ anuals (iva exclòs).

Si signem un contracte privat de serveis ja ens serveix, com fem per exemple amb les empreses d’autocars, cases de colònies… En aquests casos, cal vigilar si hi ha una clàusula de renovació anual; si és el cas, cal que s’especifiqui que aquest contracte es pugui trencar en qualsevol moment. 

Si no tenim contracte privat, cal fer un contracte menor, millor per any natural, sobretot amb aquells proveïdors amb els quals fem una despesa recurrent. Cal renovar-lo anualment.

Hi ha un document model de contracte menor i una carta de comunicació per a l’empresa (font: Portal de centres).

Resum

Preinscripció del curs 2021-2022

Presentació de sol·licituds de preinscripció
 • Educació infantil de segon cicle i educació primària
  del 15 al 24 de març de 2021

 • Educació secundària obligatòria
  del 17 al 24 de març de 2021

 • Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
  de l’11 al 17 de maig de 2021

 • Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
  del 25 al 31 de maig de 2021

Despeses extraordinàries COVID19

Noves partides creades al pressupost general del 2020 per imputar exclusivament les despeses extraordinàries a causa de la Covid-19.

Codi i nom Descripció  Exemples d’imputació 
D/221000590/4210
Productes
farmacèutics
(extraordinaris Covid19)
Despeses extraordinàries provocades per la Covid19 de medicaments de la farmaciola del centre, productes d’assistència sanitària i, en general, material fungible del servei sanitari.  Termòmetres, pulsioxímetre, gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants i similars. 
D/227000190/4210
Neteja i sanejament
(extraordinàries Covid19) 
Inclou les despeses extraordinàries corresponents als serveis de neteja i sanejament per fer front a la Covid19.  Qualsevol factura extraordinària o  increment de facturació associats al servei de neteja o sanejament a causa del Covid19.
D/221008990/4210
Altres subministraments
(extraordinaris Covid19) 
Adquisició extraordinària de  material divers de consum i  reposició de caràcter periòdic,  com és l’adquisició d’articles de  neteja extraordinaris per fer front  a la Covid19.  Mampares, productes desinfectants, dispensadors, tòtems de control i dispensació de productes, etiquetes, material per delimitar espais, instruments de senyalització… 

Cal imputar exclusivament (indicant-ho de manera molt clara a la descripció de la factura) en aquestes noves partides només les despeses de productes de neteja i sanejament, farmacèutics i altres subministraments que de manera extraordinària el centre s’ha vist obligat a adquirir per prevenir i lluitar davant el contagi del virus i millorar la seguretat davant de la Covid-19.  Quant al pressupost del menjador de l’exercici 2020, només s’ha creat la partida “D/221008990/4210 Altres subministraments (extraordinaris Covid19)”.

Registre a Esfer@ de les factures de les empreses de neteja amb increment de despesa a causa de la Covid19.