Sensor de diòxid de Carboni – 81249

Descripció:Sensor que mesura nivells de diòxid  de carboni gasós a partir de la quantitat de radiació  infrarroja absorbida per les molècules de diòxid de carboni.
Observacions: Pel seu funcionament es necessita connectar-lo  a la interfície labquest mini ( també en préstec) i aquesta  a un ordinador on hi hagi el programari lliure logger lite de Vernier. 

PresentacióProgramari Logger Lite; Més informació…