EAP

Descripció

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògica que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Estan formats per professionals de l’especialitat de psicologia i pedagogia, treballadors/es socials i fisioterapeutes.
Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ), conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC). Al SEZ del Gironès hi ha dos equips: l’EAP de Girona i l’EAP del Gironès.
Les famílies es poden posar en contacte amb l’EAP referent a través del centre educatiu o directament a la seu de l’EAP (cal concertar hora).

Serveis que ofereixen
A l’alumnat i les seves famílies:
 • Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l’alumnat i proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui.
 • Avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb altes capacitats.
 • Elaboració de Dictàmens i Informes diversos per orientar l’escolarització i el tipus de centre.
 • Seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials al llarg de la seva escolaritat i de manera especial en els moments de transició entre etapes educatives.
 • Derivació d’alumnat als serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC), als serveis socials, de salut o de justícia(CSMIJ, CDIAP, EAIA, DGAIA…).
 • Assessorament sobre aspectes d’orientació personal, educativa, professional i social.
Als centres educatius:
 • Assessorament al professorat per a la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats…) que pugui necessitar l’alumnat.
 • Participació a les Comissions d’Atenció a la diversitat del centre i a les comissions socials.
 • Col·laboració en la prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc.
 • Assessorament en processos de tutoria i orientació de l’alumnat.
A la zona:
 • Participació en els processos d’escolarització i transició entre etapes educatives
 • Treball en xarxa amb els diferents serveis i programes educatius de la zona (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC) i amb equips o serveis d’altres departaments (salut, acció social i justícia)de la zona.
 • Participació en els plans educatius d’entorn i en altres plans o programes que afavoreixen la integració escolar i social de l’alumnat (absentisme, risc d’exclusió social, salut…).
 • Coordinació i dinamització d’activitats de formació i intercanvi dels docents, en col•laboració amb el CRP.