CRETDIC

Descripció

El CRETDIC és un servei educatiu específic del Departament d’Educació. Té la funció d’assessorament i de suport tècnic als centres educatius i als serveis educatius en l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.

L’àmbit d’actuació és la demarcació de Girona, i la intervenció es concreta en relació a l’alumnat i famílies, els centres educatius i professorat, serveis educatius (EAP) i zona educativa.

Destinataris
  • Alumnat amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.
  • Centres i professorat de l’alumnat amb trastorns del desenvolupament i de la conducta, en col·laboració amb l’EAP.
  • Professionals dels serveis educatius (EAP i/o SEE) de la zona educativa implicats en la resposta educativa d’aquest l’alumnat.
Funcions
  • Col·laborar amb els assessors psicopedagògics dels serveis educatius de zona (EAP) i específics en la identificació i avaluació de les necessitats de l’alumnat amb trastorns generals del desenvolupament i/o amb trastorns de conducta, en el seguiment de la seva evolució i en l’orientació a llurs famílies.
  • Donar suport al professorat dels centres i als assessors psicopedagògics dels serveis educatius (EAP) en la implantació de mesures educatives i psicosocials per a l’atenció a aquest alumnat.
  • Orientar estratègies i materials per a l’atenció a aquest alumnat.
  • Contribuir a la formació i actualització dels professionals dels serveis educatius, professorat i altres professionals no docents.
  • Altres funcions que li atribueixi el Departament d’Educació.