pHmetre – 81114

Descripció: Aparell per mesurar el pH d’una dissolució.
Observacions: El maletí conté les solucions necessàries i les instruccions de funcionament.