Presentació

El Servei Educatiu del Gironès és un equip multiprofessional que dona suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies). Els principals serveis que ofereix son:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Gironès, a més d’algunes poblacions de comarques veïnes que, per motius diversos (pertinença a una ZER o a una zona d’inspecció), s’integren al territori.

Equips

El Servei Educatiu el formen quatre equips:

 • El Centre de Recursos Pedagògics (CRP).
 • Dos Equips d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP de Girona i EAP del Gironès).
 • L’Equip d’assessorament en Llengua i Cohesió social (ELIC).
Pla d’actuació

El Servei Educatiu organitza el seu pla d’actuació  -en el marc de les seves funcions i del seu àmbit d’intervenció- tenint en compte:

 • El suport a les polítiques educatives dissenyades pel Departament d’Educació.
 • La intervenció coordinada de suport als centres educatius amb la finalitat d’afavorir-ne l’èxit escolar, l’equitat i la cohesió social.
 • Les accions conjuntes dels serveis educatius en els entorns educatius dels centres (treball en xarxa amb serveis d’ajuntaments i institucions).

El pla d’actuació del Servei Educatiu s’ajusta per poder atendre les necessitats dels centres educatius i del seu alumnat, d’acord amb les característiques de la zona, conjuntament amb les prioritats generals i territorials, i tenint en compte els recursos materials i humans de què disposa cada servei educatiu.

Qui pot fer la demanda dels serveis?
 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.
Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon 972 413 569 o enviant un correu electrònic a se-girones@xtec.cat