L’aigua, sempre aigua? – 81173

Descripció: Caixa on es troba tot el material necessari per realitzar el treball experimental per un màxim de 5 grups. Proposta de treball experimental plantejat com una recerca guiada per identificar quina és quina d’un conjunt de mostres d’aigua (mar, aixeta, bassa d’un riu, pluja …), recollides en l’entorn proper dels alumnes. Es desenvolupen competències de l’àmbit cientificotecnològic com la resolució de problemes, la interpretació de les dades en base a models i conceptes clau, la comunicació de resultats i conclusions, i el disseny d’enginys (destil·lador solar). Es treballen diversos continguts curriculars relacionats amb el cicle de l’aigua i la potabilització, (solucions aquoses, substàncies, separació de mescles, canvis d’estat, acidesa i basicitat, pH, conductivitat i salinitat) en un context proper als alumnes.

Observacions: Les autores són Fina Guitart , Montse Cabello, Silvia Lope, Adaptat a partir del taller de química del Campus ITACA de la UAB (juny 2011). Publicat a ARC.

Dossier per l’alumnat Guia didàctica