ELIC

Definició

L’ELIC del Gironès és un equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que dóna suport al professorat dels centres de primària i secundària en temes relacionats amb:

 • l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social,
 • en l’elaboració de projectes relacionats als centres atesos,
 • en la dinamització dels plans educatius d’entorn (PEE),
 • i en temes de didàctica de la llengua (Programa d’Immersió Lingüística, Impuls a la Lectura, etc)

Els ELIC formen part dels Serveis Educatius de Zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de d’assessorament psicopedagògic (EAP).

Destinataris

Els nostres destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat dels centres de primària i secundària. La coordinació es sol efectuar amb els tutors/es d’aula d’acollida i el CLIC. La formació va dirigida a l’equip docent.

Finalitat
 • Promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.
 • Dinamitzar els programes d’actualització i/o impuls que el Departament dissenyi en relació a l’aprenentatge de la llengua.
Objectius
 • Assessorar al professorat i als equips docents en la resposta educativa a l’alumnat de cultures minoritàries.
 • Assessorar al professorat i als equips docents en temes de didàctica de la llengua.
 • Donar suport al professorat i equips docents en la millora de l’atenció a la diversitat cultural i social i la inclusió de tot l’alumnat.
 • Col•laborar amb altres agents socials i educatius de l’entorn municipal o territorial per tal d’oferir una atenció integrada i comunitària.
 • Col•laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
Funcions
En l’àmbit dels centres educatius

Assessorament, suport i orientació en:

 • Inclusió i atenció a la diversitat cultural i social
 • Prevenció de situacions de risc
 • Assessorament en didàctica de la llengua:
  • Coneixement i l’ús de la llengua catalana en l’alumnat nouvingut
  • Línies d’intervenció del Programa d’Immersió Lingüística
  • Assessorament, orientació i suport en centres ILEC
 • Interculturalitat, convivència i cohesió social
 • Processos d’aprenentatge: metodologies, recursos i pràctiques inclusives
 • L’organització i els documents de l’Aula d’acollida
  • Suport en l’elaboració dels plans individualitzats per a l’alumnat nouvingut
  • Suport en l’elaboració del Projecte de l’aula d’Acollida
 • Coordinació amb el CLIC de centre
 • Assessorament en la redacció de documents: PLC, PAI, PLEC, Pla de Convivència.
En l’àmbit de la zona

Assessorament, suport i coordinació a la zona relacionat amb els plans educatius d’entorn (PEE) en:

 • Detecció de necessitats comunitàries i establiment d’objectius comuns
 • Impuls a la creació, dinamització i seguiment de les actuacions del PEE
 • Planificació de processos d’aprenentatge comunitari
 • Impuls o creació de grups del treball o reflexió interprofessional
 • Promoció de la representació i la participació de tota la comunitat educativa
 • Impuls a la creació de xarxes de centres
 • Coordinació de les accions relacionades amb els recursos socials o personals d’altres administracions
 • Col•laboració en alinear els objectius dels plans educatius d’entorn amb els plans educatius de municipi i de centre
 • Coordinació del PEE amb altres projectes de la zona