CREDV-ONCE

Descripció

El CREDV-ONCE és un servei educatiu específic, fruit del conveni de col•laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ONCE, que dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d’oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, i zona educativa.
L’àmbit d’intervenció del CREDV-ONCE és tot Catalunya, la seu central és a Barcelona i disposa de 3 subseus a Girona, Lleida i Tarragona.

  • Alumnat amb dèficit visual, llurs famílies i centres educatius al llarg de l’escolaritat obligatòria.
  • Centres (ordinaris i d’educació especial), i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge, en col·laboració amb l’EAP.
Objectius
  • Realitzar la valoració i seguiment psicopedagògic de l’alumnat amb necessitats educatives derivades de dèficit visual.
  • Realitzar la valoració sistemàtica del procés evolutiu de l’alumnat amb dèficit visual durant la seva escolaritat, com a mínim a P-5, a 2n de primària, a 6è de primària i a 2n d’ESO (PIA).
  • Proporcionar assessorament, material, estratègies i modelatge al professorat de l’alumnat amb deficiència visual.
  • Col·laboració amb els centres i el servei educatiu de zona, en l’orientació de l’adequació curricular per a alumnes amb discapacitat visual.
  • Valoració, prescripció i seguiment tecnològic i d’adequació de materials educatius per a l’alumnat amb trastorns de la visió.
  • Orientació a les famílies, informació i assessorament per a la presa de decisions relacionades amb els seus fills o filles.
Accés

Derivats per l’EAP de la zona a través d’un full protocol·litzat de demanda.
El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de ceguesa o trastorns greus de la visió, la família, el CDIAP o l’EAP poden accedir directament al CREDV-ONCE.

Contacte

Horari de contacte: dimecres de 9.00 a 14.00
Telèfon: 972 41 35 69 (ext. 6)