COMviure

Aprendre a viure i conviure.

Aquesta pàgina web té per objectiu aportar reflexió i eines als equips docents i educatius per a l’elaboració del marc de convivència del centre, on es reflecteixen les accions, circuits i estructures que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes, afavorint l’aprenentatge de tots i totes.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

Metodològicament, tots els continguts que es posen a l’abast en aquesta pàgina web poden aportar orientacions i recursos per a algun dels set eixos que es presenten: Acompanyament socioemocional, Drets humans i ciutadania global, Cultura de pau: mediació i pràctiques restauratives, Interculturalitat, Democràcia i participació, Perspectiva de gènere, Acollida, i Orientació i tutoria.

L’espai web, però, vol promoure una perspectiva interseccional, on tots els àmbits estan interconnectats i es complementen, per això cada un dels eixos incorpora una mirada transversal i interrelacionada amb el conjunt. (Llegir més)

 

REFERÈNCIES NORMATIVES

REFERÈNCIES PEDAGÒGIQUES

Convocatòria unificada de programes:

Aprenentatge i servei

Protocols d’actuació. Consorci d’Educació de Barcelona:

  • Protecció a la infància i a l’adolescència
  • Absentisme escolar i abandonament prematur
  • Atenció a la comunitat