Pla de formació de zona (PFZ)

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Les Corts és la planificació a nivell de districte de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat dels centres del Districte de Les Corts. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Les Corts.

Les línies estratègiques de la formació tenen per finalitat impulsar el desenvolupament professional en els àmbits següents:

  1. Competències professionals docents: definir el nou marc de referència de les competències professionals docents per a la transformació del sistema educatiu.
  2. Inducció a la docència: avançar cap a un nou model d’inducció a la docència i centres de referència per a la formació inicial.
  3. Centres educatius en línia: impulsar la innovació organitzativa i metodològica en els processos d’educació híbrida a través de la formació, els recursos digitals i la promoció del treball en xarxa.
  4. Cultura digital: capacitar digitalment l’alumnat i el professorat en el marc del Pla Digital de Catalunya.
  5. Nous contextos i recursos per al desenvolupament professional: promoure plans de formació als centres, a la zona educativa i a les xarxes per al desenvolupament professional docent en col·laboració amb els agents educatius de l’entorn.
  6. Aprenentatge competencial: afavorir metodologies innovadores per al treball competencial amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.
  7. Educació inclusiva: generar itineraris d’aprenentatge personalitzats, amb interrelació d’emocions, motivació i cognició, posant en valor la diferència com a oportunitat d’aprenentatge per al conjunt de la comunitat educativa.
  8. Perspectiva de gènere: afavorir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions, relacionades amb el gènere o amb l’orientació afectiva-sexual, així com una orientació acadèmica i professional no sexista.
  9. Educació per a la sostenibilitat: contribuir a través de la formació docent a l’assoliment dels Objectius per a un Desenvolupament Sostenible (ODS), com a marc competencial de la ciutadania catalana del segle XXI.
  10. Evidències d’impacte: impulsar processos d’avaluació de la formació, generadors d’evidències per permetre la presa de decisions orientades a la millora i la rendició de comptes com a cultura de centre.