EAP (Equip d’assessorament i orientació piscopedagògica)

L’EAP del SE Les Corts dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Objectius

 • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
 • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
 • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
 • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
 • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Accés:

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona. En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar. Xarxa d’EAP i professionals. Els professionals de l’EAP són:

  • Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat d’orientació educativa (pedagogia, psicologia, psicopedagogia)
  • Treballadors/es socials
  • Actualment també hi ha assignats fisioterapeutes

Responsables EAP del SE Les Corts:

 • Josefina Isern Pujol (directora  de l’EAP i Coordinadora del SE)
 • Maria Dolores Murillo Mateos
 • Olga Mauricio Jareño
 • Aina Bermúdez de Bustos
 • Juanto Fernández Carrasco
 • Carmen Lloreta Oliva
 • Mar Castells Escudero
 • Xavier Berrio Leoncio (administració del Servei Educatiu)

Funcions de l’EAP:

Atenció a l’alumnat i les seves famílies

 • Identificació i avaluació psicopedagògica i/o social de les necessitats educatives especials de l’alumnat i proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
 • Elaboració de dictàmens i Informes diversos per a orientar l’escolarització.
 • Realitzar la valoració motriu de l’alumnat amb necessitats educatives especials per tal d’establir el seu grau d’afectació i les seves necessitats d’accessibilitat i planificar i dur a terme programes d’intervenció amb aquest alumnat.
 • Assessorament al professorat per a la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats…) que pugui necessitar l’alumnat, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis educatius específics.
 • Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa, professional i social.
 • Seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials al llarg de la seva escolaritat i de manera especial en els moments de transició entre etapes educatives,en col·laboració amb els altres professionals i serveis educatius implicats.
 • Detecció, valoració i derivació -si s’escau- d’alumnat als serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC), als serveis socials, de salut o de justícia (CSMIJ, CDIAP, EAIA, DGAIA…).
 • Coordinació amb altres professionals, serveis o institucions de la zona per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats educatives de l’alumnat.

 Atenció als centres educatius

 • Assessorament als centres i al professorat en la identificació de necessitats educatives de l’alumnat i col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.
 • Coordinació amb l’equip directiu i amb el professorat del centre que dóna suport a la diversitat de l’alumnat (mestres d’educació especial, psicopedagogs, mestres de pedagogia terapèutica, educadors especialitzats…).
 • Participació a les comissions d’atenció a la diversitat del centre i a les comissions socials.
 • Col·laborar en processos d’inclusió, en la prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc.
 • Assessorament en processos de tutoria i orientació de l’alumnat.
 • Assessorament per a l’entesa, la col·laboració i la confiança mútua entre les famílies de l’alumnat i el centre educatiu, especialment d’aquell que alumnat més vulnerable o amb risc d’exclusió.

 Atenció i intervenció a la zona

 • Participació en els processos d’escolarització i transició entre etapes educatives.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Treball en xarxa amb els diferents serveis i programes educatius de la zona o sector (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC) i amb equips o serveis d’altres departaments (salut, acció social i justícia) de la zona.
 • Col·laboració amb les administracions en la planificació i optimització dels recursos educatius del sector i en temes relacionats en l’escolarització dels alumnes.
 • Participació en els plans educatius d’entorn i en altres plans o programes que afavoreixen la integració escolar i social de l’alumnat (absentisme, risc d’exclusió social, salut…).
 • Coordinació i dinamització d’activitats de Formació i intercanvi dels docents, en col·laboració amb el centres de recursos pedagògics (CRP) del SEZ.

Per veure més informació fes clic als següents enllaços:

Professionals adscrits
Més informació (XTEC)