Projecte de convivència

El Projecte de convivència engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència al centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el ben entès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne.

 

Informació vers el projecte de convivència:

Acompanyament al Projecte de Convivència 2017-2020

Acompanyament al Projecte de Convivència de Centre

Arbre Convivència Les Corts

Projecte de Convivència Departament d’Educació