Activitats de les Estades


DIADES TEMÀTIQUES PER A DIA CENTRAL D’ESTADA (1)


DIADA TEMÀTICA ENTORN DEL RIU

 

Per què els rius han d’arribar al mar? (CS/ESO1)1a

A partir d’una investigació, per tal de conèixer com es troben l’aigua del riu i l’aigua del mar a la desembocadura de l’Ebre, i de l’observació de la transparència del riu, intentem demostrar la importància ecològica dels rius, pel que fa a les aportacions de sediments, de nutrients, i per evitar la salinització. Un altre aspecte que estudiem és de quina manera la gestió realitzada fins a l’actualitat ha modificat i reduït els  règims hídrics.

Les activitats consisteixen en un itinerari en barca, al matí, per tal de prendre mesures, recollir mostres d’aigua en diferents llocs i profunditats, i fer un joc d’observació del riu i de les vores. A la tarda, es treballen tot un conjunt d’activitats de laboratori, a fi d’analitzar les mostres recollides i treure’n conclusions.

[Més informació]

 

El riu, dolç o salat? (ESO2/BAT)2a

Recorregut en barca per la desembocadura de l’Ebre amb tallers d’experimentació al Camp d’Aprenentatge. L’objectiu és fer un projecte d’estudi fisicoquímic i ecològic del riu a partir d’establir perfils en profunditat metre a metre.

Es mesuren diferents paràmetres: salinitat, temperatura, conductivitat, densitat, oxigen dissolt, transparència, etc. Es realitzen gràfiques i s’estableixen hipòtesis amb les dades recollides.

[Més informació]

 

DIADA TEMÀTICA ENTORN DE LES BASSES

 

Les aus del Delta (CS/ESO1)

6b

Es tracta d’un treball per conèixer les aus aquàtiques que viuen al delta de l’Ebre, les seves adaptacions al medi, la forma de vida, com s’alimenten, les migracions, etc. Acabem intentant entendre com l’activitat humana al territori pot afectar les poblacions d’aus i els seus hàbitats.

Es fa un itinerari de tot el dia en bicicletes al voltant dels arrossars i llacunes litorals (basses), per tal d’observar les aus aquàtiques en el seu entorn, tot aprenent a utilitzar les eines adequades, prismàtics i ulleres de llarga vista. Identificarem les espècies més habituals i ens fixarem en el seu comportament i distribució.

[Més informació]

 

Les aus: indicadors de biodiversitat (ESO2/BAT)

Itinerari en bicicleta al voltant de la llacuna de l’Encanyissada per tal d’anar copsant els diferents ambients del Delta i la fauna ornítica i aquàtica que els habita.

S’ensinistra en les tècniques d’observació d’aus i recollida de mostres d’invertebrats. Es reflexiona sobre la importància de la conservació de la biodiversitat del Delta.

[Mes informació]

 

DIADA TEMÀTICA ENTORN DEL MAR

 

Què menja el musclo? (CS/ESO1)10a

Estudiem la importància del plàncton per a l’ecosistema marí, com a base de la cadena alimentària, la necessitat per al seu creixement de l’aportació de nutrients que fa el riu Ebre directament o indirectament mitjançant la xarxa d’arrossars, i com es beneficien també les activitats humanes de pesca, marisqueig i aqüicultura d’aquesta producció biològica.

Les activitats consisteixen en un itinerari en barca, al matí, per la badia dels Alfacs, durant el qual  es fan observacions, es prenen mesures, es recull plàncton amb una mànega especial, i s’observen in situ les instal·lacions de les muscleres. A la tarda, es fa el treball de laboratori amb l’observació del plàncton al microscopi i se’n treuen les conclusions.

[Més informació]

 

La badia, ecosistema marí? (ESO2/BAT)

Itinerari en barca per la badia dels Alfacs per tal de pendre mesures de profunditat i transparència, recollir mostres de fito i zooplàncton, i observar els elements naturals i humans que hi ha a l’entorn.

A la tarda es fa un treball de laboratori per observar les mostres de plàncton al microscopi, identificar i inventariar els tipus d’organismes que el formen, i entendre el funcionament ecològic dels ecosistemes marins.

[Més informació]

 

(1) Aquestes propostes es poden adaptar com a treball d’un matí, renunciant al taller de tarda o reduint el trajecte.

(2) Oferim una activitat complementària per a la diada de la bassa que consisteix en visitar les instal·lacions i els projectes de la fundació Plegadís i realitzar un taller d’anellament científic. (cost de 5€/alumne)

(3) També oferim una activitat complementària si trieu l’entorn de mar que consisteix en anar amb caiac per la badia dels Alfacs fins les muscleres. (cost de 8,5€/alumne)


ACTIVITATS DE MATÍ O TARDA


Descobrir la Ràpita

És una activitat de descoberta de Sant Carles de la Ràpita, població on és el CdA, que es fa el primer dia d’estada, a la tarda.

Consisteix en una gimcana que s’organitza per grups autònoms pels carrers del poble. Cada grup fa un itinerari temàtic al voltant de diferents aspectes del poble: el port, la platja…

Per a 2n Cicle d’ESO es fa una variant d’aquesta activitat, en la que els grups de treball disposaran de receptors GPS on hauràn de localitzar uns punts prefixats prèviament a l’aparell.

 

Pugem a la Torreta

Activitat d’un matí. Consisteix en un treball de mapa i observació del paisatge que es fa en un turó situat a prop del Camp d’Aprenentatge, des d’on es pot veure la badia dels Alfacs i l’hemidelta dret.

La pujada s’organitza en grups autònoms, a partir d’un joc d’orientació amb brúixola, utilitzant itineraris amb indicacions d’azimuts.

[Més informació]