Catàleg de Sortides

Les sortides o itineraris s’organitzen al voltant de cinc àmbits d’actuació:

       RIU: riu Ebre             DEL: delta de l’Ebre           MAR: costa i litoral           MUN: Planes i muntanyes           URB: història i poblament

RIU. ÀMBIT RIU EBRE

RIU01. PER QUÈ ELS RIUS HAN D’ARRIBAR AL MAR?

Nivell recomanat: CS de Primària / 1r Cicle d’ESO1a

 • Època recomanada: tot l’any
 • Capacitat: 35 alumnes
 • Sobrecost: viatge en barca

1bSortida en barca a la desembocadura del riu Ebre i tallers d’experimentació al Camp d’Aprenentatge, amb l’objectiu de cercar de descobrir els efectes de la manca de cabal sobre el riu, el Delta i l’ecosistema costaner. Es fa el “bingo del riu”, un joc d’observació de les vores, i s’agafen mostres d’aigua en diferents profunditats del riu per a comprovar si és dolça o salada. A la tarda, al laboratori, se separa la sal de l’aigua i/o es mesura la densitat.

[Més informació]

 

 

RIU02. EL RIU DOLÇ O SALAT?
 • Nivells educatius recomanats: 2n Cicle d’ESO / Batx.2a
 • Època recomanada: tot l’any
 • Capacitat: 35 alumnes
 • Sobrecost: viatge en barca

2bRecorregut en barca per la desembocadura de l’Ebre amb tallers d’experimentació al Camp d’Aprenentatge. L’objectiu és fer un projecte d’estudi fisicoquímic i ecològic del riu a partir d’establir perfils en profunditat metre a metre.Es mesuren diferents paràmetres: salinitat, temperatura, conductivitat, densitat, oxigen dissolt, transparència, etc. Es realitzen gràfiques i s’estableixen hipòtesis amb les dades recollides.

[Més informació]

 

 

 RIU03.   L’ASSUT: LA GRAN OBRA DE L’EBRE
 • Nivells educatius recomanats: CS de Primària3a
 • Època recomanada: Tardor i primavera
 • Capacitat: 35 alumnes

3cActivitat a peu des de Tivenys fins a l’Assut. El recorregut  ens apropa al paisatge de la vora del riu. L’alumnat observa l’Assut i les infraestructures derivades (molins, canals…), per tal de copsar els diferents aprofitaments del riu. Es reconeixen els diferents arbres del bosc de ribera; es capturen i s’identifiquen invertebrats aquàtics, i es determina el seu valor com a indicadors de la qualitat biològica del riu.

  [Més informació]

 

 

   RIU04. PROJECTE EBRE
 • Nivells educatius recomanats: 1r / 2n Cicle d’ESO15a
 • Època recomanada:  Tardor i primavera
 • Capacitat: 35 alumnes

 

Consisteix en un treball de camp que estudia diferents paràmetres biològics i mediambientals del riu Ebre en un tram determinat, a partir de l’observació, recollida de mostres i diferents mesures. S’observa la morfologia del riu. Es mostreja la fauna i flora aquàtica, s’identifica la vegetació de ribera i es mesura l’estat de conservació ecològic.

[Més informació]

 

 

 DEL. ÀMBIT DELTA DE L’EBRE

 DEL01.   EL GARXAL: UN DELTA EN MINIATURA
 • Nivells educatius recomanats: CM / CS Primària4a
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 35 alumnes

4bItinerari a peu per la desembocadura de l’Ebre i la llacuna del Garxal, per tal d’observar els diferents paisatges naturals del Delta, la seva flora i fauna. Es fa un exercici de lectura del paisatge des del mirador, es treballa la vegetació de la zona amb jocs d’interpretació i s’observen les aus amb binocles. A la tarda, es visita l’Ecomuseu del Parc Natural i, mitjançant una gimcana, s’ observen els peixos i altres elements del Delta.

                                                     [Més informació]

 

 

 DEL02.   LA RUTA DE LES BASSES
 • Nivells educatius recomanats: CM / CS Primària5b
 • Època recomanada: tot l’any
 • Capacitat: 35 alumnes

 

Recorregut en autobús per diverses basses del Delta. Es comença situant-nos al  Mirador de La Guardiola, a La Ràpita. Es recorren diferents basses del Delta i s’enregistren totes les observacions relacionades amb la flora, la fauna i les activitats econòmiques, com ara la caça i la pesca. S’acaba l’activitat a la finca de Riet Vell, on es reflexiona sobre la importància ecològica de les basses al Delta.

[Més informació]

 DEL03.   LES AUS DEL DELTA
 • Nivells educatius recomanats: CS Primària / 1r Cicle d’ESO6a
 • Època recomanada: tot l’any
 • Capacitat: 35 alumnes

6bItinerari en bicicleta pels arrossars i la llacuna de l’Encanyissada per tal d’observar les aus aquàtiques. Les basses són aiguamolls naturals i permanents que proporcionen amagatall i aliment a diverses espècies d’aus aquàtiques que troben al Delta una important àrea de pas migratori i d’hivernada. S’observen i s’identifiquen les aus aquàtiques. Es valora la importància de conservar les basses per mantenir les poblacions d’aus aquàtiques que les habiten.

                                                       [Més informació]

 

 

 DEL04. LES AUS: INDICADORS DE BIODIVERSITAT
 • Nivells educatius recomanats: 2n Cicle d’ESO / Batx. / CF7a
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 35 alumnes

7bItinerari en bicicleta al voltant de la llacuna de l’Encanyissada per tal d’anar copsant els diferents ambients del Delta i la fauna ornítica i aquàtica que els habita. S’ensinistra en les tècniques d’observació d’aus i recollida de mostres d’invertebrats. Es reflexiona sobre la importància de la conservació de la biodiversitat del Delta.

[Més informació]

 

 

 DEL05. ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS DEL DELTA
 • Nivells educatius recomanats: 2n Cicle d’ESO / Batx.
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 25 alumnes

8cItinerari en bicicleta, al matí, i taller al Camp d’Aprenentatge, a la tarda, per descobrir els diferents ambients aquàtics del Delta (ullals, arrossars, basses) i els elements biòtics i abiòtics. Es mesuren paràmetres fisicoquímics, es recullen mostres de plantes i d’invertebrats, i s’observen les aus aquàtiques. S’identifiquen i s’observen les mostres al laboratori amb microscopis i lupes binoculars. S’acaba fent un inventari d’espècies i una comparació de dades, per valorar la importància de les zones humides per la seva biodiversitat.

                                                      [Més informació]

 

 

   DEL06. L’ARROSSAR, BASSA I CONREU 
 • Nivells educatius recomanats: CS Primària / 1r Cicle d’ESO
 • Època recomanada:  Tardor i primavera*
 • Capacitat: 35 alumnes

Itinerari pels arrossars del delta de l’Ebre, per conèixer, d’una banda, les característiques del conreu i la transformació de l’arròs, i de l’altra, per estudiar l’arrossar com a ecosistema que afavoreix la biodiversitat del delta. S’observa un camp d’arròs i quina fauna hi viu, i es visita una finca d’arròs ecològic, on l’alumnat reviu les feines del pagès entrant dins del camp.

* Octubre i maig-juny                     [Més informació]

 

 

   DEL07. UNA TERRA DE SAL 
 • Nivells educatius recomanats: 1r i 2n Cicle d’ESO
 • Època recomanada:  Tardor i primavera
 • Capacitat: 35 alumnesIMG_5267
 • Sobrecost: entrada MónNatura

IMG_5288Itinerari  per  conèixer  la  flora  i  la  fauna  del  Delta  més  salat,  i  els  aprofitaments tradicionals  d’aquest  entorn  natural.  Observarem  les  plantes  del  salobrar  i  les  seves adaptacions a un  sòl salat, identificarem les aus aquàtiques que viuen a la Tancada i els salobrars propers, i descobrirem el funcionament d’unes salines a les instal·lacions de MónNatura Delta.

                                                       [Més informació]

 

 

 MAR. EL LITORAL I LA MAR DE L’EBRE

MAR01. LA RÀPITA, PORT I PLATJA
 • Nivells educatius recomanats: CM Primària9a
 • Època recomanada: tot l’any excepte juny
 • Capacitat: 35 alumnes

9cDescoberta de la platja i el port de Sant Carles de la Ràpita. Des del mirador de la Guardiola es localitza el port natural dels Alfacs, el qual proporciona protecció a les embarcacions de les llevantades. Posteriorment, es descobreix la platja, se centra l’atenció en els elements d’origen natural que s’hi poden trobar i es fa una recollida de petxines. Finalment, al port pesquer es reflexiona sobre els diferents canvis que ha sofert el món de la pesca amb els anys. Avui com ahir, barques de tresmall i de bou arriben puntuals per dur el peix capturat a la llotja, on és comprat per tornar a ésser venut.

                                                                 [Més informació]

 

 

 MAR02. QUÈ MENJA EL MUSCLO?
 • Nivell recomanat: CS Primària i 1r Cicle d’ESO10a
 • Època recomanada: tot l’any
 • Capacitat: 35 alumnes

10cSortida en barca per la badia dels Alfacs i tallers al Camp d’Aprenentatge. S’observen les muscleres, s’agafen mostres de plàncton, i es mesura la profunditat i la transparència en diferents punts de la badia. A la tarda, al laboratori, es fa un taller d’observació del plàncton al microscopi, s’identifiquen els tipus d’organismes i es dedueix la seva funció en la xarxa tròfica de la badia, relacionant-ho amb el cultiu de musclos. Finalment, es reflexiona sobre la importància de la conservació del medi marí.

                                                       [Més informació]

 

 

 MAR03. LA PESCA A LA RÀPITA
 • Nivell recomanat: CS Primària i 1r Cicle d’ESO
 • Època recomanada: tot l’any excepte juny
 • Capacitat: 35 alumnes

Visita al port pesquer de Sant Carles de la Ràpita, per tal d’observar les barques i les arts de pesca. Després es va al Museu de la Mar, per conèixer la forma de vida dels pescadors de la Ràpita, i s’acaba, a la tarda, veient l’arribada de les barques de pesca i estudiant el funcionament de la subhasta del peix a la Llotja.

[Més informació]

 

 

 MAR04. LA BADIA, ECOSISTEMA MARÍ
 • Nivell recomanat: 2n Cicle d’ESO i Batxillerat
 • Època recomanada: tot l’any
 • Capacitat: 35 alumnes

Itinerari en barca per la badia dels Alfacs per tal de pendre mesures de profunditat i transparència, recollir mostres de fito i zooplàncton, i observar els elements naturals i humans que hi ha a l’entorn.

A la tarda es fa un treball de laboratori per observar les mostres de plàncton al microscopi, identificar i inventariar els tipus d’organismes que el formen, i entendre el funcionament ecològic dels ecosistemes marins.

[Més informació]

MUN. MUNTANYES I PLANES

MUN01. CARDÓ, LA VALL AMAGADA
 • Nivells educatius recomanats: CM Primària11a
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 25 alumnes

11bItinerari a peu per la vall de Cardó. Es contempla Cardó, la vall amagada. Se segueixen dreceres, es busquen fonts, es descobreixen ermites, es coneixen les plantes més característiques de la serralada i s’entén com l’home l’ha viscut des de diferents èpoques i perspectives.

[Més informació]

 

 

  MUN02. PUGEM AL PORT, A POC A POC
 • Nivells educatius recomanats: CS Primària12b
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 25 alumnes

12a

Itinerari en bus fins al refugi de la UEC  i, a peu, fins a la font del Mascar. L’activitat comença al peu del Port, on s’observa la vegetació de brolla mediterrània i les olors de les plantes. A la font dels Bassis es coneix les plantes de l’alzinar. Des del Portell, es contempla el paisatge. Seguint el GR7 es va a la font del Mascar, on es desenvolupa “l’aventura del Port”.

[Més informació]

 

 

  MUN03. EL BOSC DE PI ROIG
 • Nivells educatius recomanats: 1r Cicle d’ESO13a
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 25 alumnes

13b

Recorregut a peu per la serralada del Port per tal d’entendre el funcionament ecològic del bosc de pi roig, les espècies animals i vegetals que s’hi troben i les seves adaptacions morfològiques. S’aprèn a identificar diferents tipus de fulles, flors i fruits i, també, a orientar un mapa a la muntanya i conèixer els trets principals del senderisme.

[Més informació]

 

 

  MUN04. DESCOBRIM EL MONTSIÀ
 • Nivells educatius recomanats: CS Primària / 1r Cicle d’ESO14c
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 35 alumnes

14a

Pujada a peu fins a la Foradada. Itinerari d’introducció al senderisme, durant el qual es coneix el paisatge mediterrani, les espècies més característiques, els forns de calç i, finalment, s’observen els elements geogràfics de la comarca des de l’excepcional mirador de la Foradada.

[Més informació]

 

 

  MUN05. UNA MAR D’OLIVERES
 • Nivells educatius recomanats: CM I CS PrimàriaIMG_2739
 • Època recomanada: hivern
 • Capacitat: 35 alumnes

Itinerari per la comarca del Montsià, per tal de conèixer el conreu de l’olivera. Veurem el paisatge de la plana interior, visitarem un camp d’oliveres, observarem les característiques  morfològiques  de  l’arbre  i  les  seves  varietats, descobrirem  les  construccions tradicionals -els masos i els marges-, i acabarem visitant una cooperativa, on podrem aprendre el procés d’elaboració de l’oli.

[Més informació]

 

 

  URB. HISTÒRIA I POBLAMENT

  URB01. EL VOL DE L’ESPARVER
 • Nivells educatius recomanats: CM Primària
 • Època recomanada: tot l’anyIMG_7859
 • Capacitat: 35 alumnes
 • Sobrecost: entrada castell Ulldecona

IMG_7794Itinerari al voltant de la serra del Montsià, per tal de conèixer el seu poblament al llarg de  la  història.  Tres  personatges  ens  faran  viatjar  en  el  temps  a  llocs  i  èpoques diferents: a la vida a la vora del riu a l’Amposta del segle XIX, a l’edat mitjana al castell d’Ulldecona, i al poblat iber de la moleta del Remei.

[Més informació]

 

 

 URB02. PUGEM A LA TORRETA
 • Nivells educatius recomanats: CS Primària/1r Cicle d’ESO
 • Època recomanada: tot l’anytorreta4
 • Capacitat: 35 alumne

bruixolaActivitat de matí al turó de la Torreta o torre de La Guardiola a Sant Carles de la Ràpita. Pujarem mitjançant una gimcana autònoma d’orientació amb brúixola. Coneixerem el paisatge de la badia dels Alfacs i el Delta, tot situant els element del paisatge amb l’ajut d’un mapa, situarem la vegetació de la comarca als diferents llocs on es troba, identificant les plantes de garriga, i, finalment, descobrirem les torres de defensa i guaita

                                                       [Més informació]

 

 

 URB03. LA RÀPITA, PROJECTE IL·LUSTRAT
 • Nivells educatius recomanats: CS Primària / 1r Cicle d’ESO
 • Època recomanada: tot l’anyDSCN8786 2
 • Capacitat: 35 alumnes

Activitat de matí a Sant Carles de la Ràpita. itinerari urbà per tal de descobrir el naixement i evolució de la reial població de la Ràpita, i conèixer el seu patrimoni històric i els seus carrers més emblemàtics, des de la Torreta fins al Canal Marítim.

[Més informació]

 URB04. ELS ARBRES DEL PARC
 • Nivells educatius recomanats: CM Primàriasensparc11
 • Època recomanada: tardor i primavera
 • Capacitat: 35 alumne

Activitat de matí al parc Teodoro González de Tortosa. Gimcana per conèixer els arbres més representatius del parc: els seus trets morfològics, la seva ecologia  i els seus usos més habituals. Ens iniciarem en l’ús de claus dicotòmiques, desvetllarem les curiositats dels nostres arbres, i aprendrem a valorar els parcs de les nostres ciutats.

[Més informació]

 URB05. LES MURALLES DE TORTOSA
 • 2.setmana escolar Tortosa, murallesNivells educatius recomanats: CS Primària / 1r i 2n Cicle d’ESO
 • Època recomanada: tot l’any
 • Capacitat: 35 alumnes

1953Activitat de matí al voltant de les muralles de Tortosa. Descobrirem com i per què es defensava la ciutat en el passat, transitarem per les fortificacions que convertien Tortosa en una “plaça forta”  per a controlar l’estratègic pas del riu, i veurem fossats, baluards, troneres i revetllins. Sabrem que ens trobem si volem “assaltar” la fortificació.

[Més informació]