Programa de Sortides

El Camp d’Aprenentatge ofereix un conjunt d’itineraris d’un dia de durada que abraça diferents paisatges o àmbits temàtics de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

Aquests itineraris estan adreçats als centre educatius de les Terres de l’Ebre, per tal que l’alumnat conegui i valori l’entorn on viu.

El CdA posa a disposició dels centres el material curricular —guia del profes- sorat i quadern de l’alumnat—, el material de camp que cal emprar i també el guiatge de l’itinerari quan les seves disponibilitats ho permetin.

El programa de Sortides d’un dia està destinat als centres educatius de les Terres de l’Ebre. Només s’acceptaran les sol.licituds d’altres centres si queda disponibilitat al calendari.